Sök

Sänkta fartygsavgifter som incitament

Vi sporrar rederierna till att beakta miljön genom att bevilja miljöbaserade rabatter på fartygs-avgifterna. Hittills har rabatterna varit knutna till fartygets kväveoxidutsläpp, och på så sätt för-söker man styra rederierna till att ta i bruk utsläppsreducerande teknik. De miljöbaserade ra-batterna gäller även avfallshanteringen. Åbo Hamn kan ge fartyget rabatt på spilloljehanteringsavgiften om fartyget kan visa att det förfogar över utrustning, metoder eller bränsle av god kvalitet som minskar mängden oljehaltigt avfall som lämnas av fartyget är lägre än vanliga.

Miljöansvar är något som angår oss alla. Miljörabatterna fungerar som ett bra incitament för rederierna att utveckla sitt fartygsbestånd.

Nya grunder för miljörabatterna

År 2020 förnyade vi grunderna för våra miljörabatter för fartygen så att de följer Clean Shipping Index-klassificeringen, som även tillämpas i Sverige. Klassificeringen är mer omfattande än vår tidigare miljörabatt, som enbart baserade sig på fartygets kväveutsläpp. Med hjälp av CSI-klassificeringen kan man alltså beakta fartygens miljövänlighet som en mer omfattande helhet.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109