COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Gällande avgifter i Åbo Hamn

Genom att använda Åbo Hamn Ab:s tjänster eller genom att idka verksamhet i Åbo hamn och områden som hamnen förvaltar, förbinder och accepterar aktören/kunden att följa denna prislista och dess villkor samt övriga instruktioner och order som givits av Åbo Hamn Ab.

Åbo Hamn Ab:s hamnordning samt övriga instruktioner och order skall efterföljas i Åbo hamn samt i området som administreras av hamnen.

Avgifterna i prislistan är exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning vid varje enskild tidpunkt tillkommer. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto.

I dröjsmålsränta uppbärs det maximibelopp som räntelagen tillåter. Indrivningen av försenade avgifter handhas av Åbo Hamn Ab:s inkassopartner och för det debiteras en debitering enligt partnerns tariff eller uppdragsavtal.

Åbo Hamn Ab förbehåller sig rätten till ändringar i denna prislista.

Parkering
På de allmänna områden som anvisats inom hamnområdet kostar parkeringen

 • 1 h 1,20 €
 • 26 h 15,00 €
 • Parkeringskort för kalenderåret (löses ut i informationen hos Åbo Hamn Ab)
  – Passagerarhamn (fritt parkering / kalenderår) 335,00 €
  – Passagerarhamnens platser med eluttag (bakom det röda staketet) 400,00 €
  – Fartygspersonalen (invid Silja Cargo) 90,00 €
 • Inköpspriset för parkeringskortet sänks per månad fr.o.m. februari enligt inköpstiden 25,00 €
 • Parkeringsavgifterna inkluderar gällande mervärdesskatt.

Personarbete och material

 • Pris per timme under normal arbetstid vardagar (kl. 07.00–15.30) 40,00 €/h
 • Pris per arbetstimme utanför normal arbetstid och på lördagar 80,00 €/h
 • Pris per arbetstimme på söndagar 120,00 €/h
 • Pris per arbetstimme i expert- och projektskötseluppdrag, för hantering av anmälningar och tillståndsansökningar 80,00 €/h

Till det debiterade materialinköpspriset fogas ett tillägg på 12 % för allmänna kostnader i samband med faktureringen. Materiel hyrs ut med förare. Till materielpriset fogas personalkostnader.

Materielhyrorna är:

 • Lastbil 29,00 €/h
 • Hjullastare 29,00 €/h
 • Traktor 29,00 €/h
 • Sopmaskin 43,00 €/h
 • Tvättbil 39,00 €/h
 • Lotskuttern Pikisaari 150,00 €/h
 • Arbetsbåten Arppu 150,00 €/h
 • Personlift 144,00 €/dygn

Handläggning av tillståndärenden
Tillståndsavgifter

 • Årstillstånd för mobilkran 500,00 € /kalenderår
 • Avgift för mobilkransbädd 80,00 €
 • Hantering av ansökan om att bli tjänsteleveratör enligt hamndirektiv Enligt prislista för personarbete.
Andra tjänster

Passerkontoll
RFID-identifikationer

 • Fordonsidentifikation, vindrutemontering 50,00 €
 • Fordonsidentifikation, montering på fordonets yttersida 80,00 €

Ifall ett fordon som saknar giltigt passertillstånd, strävar efter att komma in på slutet hamnområde, kan det beviljas ett engångstillstånd för det aktuella besöket:

 • Beviljande av engångstillstånd för fordon 20,00 €

Vägninsavgift
För användning av hamnens bilvåg uppbärs följande avgifter:

 • För vägning av last per ton (grupp- och normalvägning) 0,33 €/ton
 • Tillfälliga vägningar med kod (fastställande av fordonsmassan 21,00 €/transportenhet
 • Tillfälliga vägningar som service fr.o.m. 1.1.2019 45,00 €/gång
 • M-Scales användargränssnitt för företag 80,00 €/mån
  – Faktureringsintervallen för ordinarie användare är en kalendermånad.
 • Fakturan för vägningsavgiften är dock alltid minst 21,00 €

Vattenförsäljning

 • Åbo Hamn Ab uppbär för försäljning av vatten till fartygen per m3 3,85 €/m3
 • När vatten lämnas från brandposterna, uppbärs därtill per gång 10,00 €
 • Minsta avgift per gång när vatten lämnas 30,00 €
 • I oljehamnen i Pansio uppbärs utöver vattenpriset i kostnader för transport av slangar m.m. per timme 25,00 €/h

Med fartyg som är i reguljär trafik kan ett särskilt avtal om vattentäkt ingås.

 • Materielhyra per dygn (kortvariga) 10,00 €/dygn
  Hyror på mer än en månad avtalas separat med operativ avdelningen.

Beställning av vatten skall göras minst 12 timmar innan fartyget behöver vatten.

Grunden för fartygsavfallsavgifter är det tal som anger ett fartygs nettodräktighet. Fartygsavfallsavgifterna beräknas så, att enhetspriset multipliceras med det tal som anger fartygets nettodräktighet.

Fartygsavfalssavgift uppbärs ej av fartyg som innehar ett av ransport- och kommunikationsverket Traficom utfärdat intyg över rätt att avvika från bestämmelserna om avlämnande av fartygsavfall.

Fast fartygsavfall

 • fartyg debiteras avfallshanteringsavgift för fast avfall 0,03 €/NT
 • minimiavgiften/fartygsbesök är 80,00 €

Toalettavfallsvatten

 • avfallshanteringsavgift för toalettavfallsvatten 0,03 €/NT
 • minimiavgiften/fartygsbesök är 24,00 €
 • maximiavgiften/fartygsbesök är 68,00 €
 • Ersättning, som skall uppbäras av andra som använder den brunn för mottagning av avloppsvatten som genomförts för Åbo Hamn Ab:s kryssningstrafik. Tillstånd att använda brunnen skall ansökas hos Hamnen. 5,00 €/m3

Oljehaltigt avfall

 • Fartyg debiteras avfallshanteringsavgift för oljehaltigt avfall 0,10 €/NT
 • Minimiavgiften/fartygsbesök är 100,00 €
 • Avfallshanteringsavgift för oljehaltigt avfall debiteras inte fartyg som kan uppvisa ett av Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdat intyg över rätt att avvika från bestämmelserna om avlämnande av fartygsavfall.
 • Om beställningen om avhämtning av avfallet inlämnas inom 12 h innan fartyget anlöper hamnen, debiteras ett tillägg för expressbeställning på 100,00 €
 • Om avfallsmängden och pumpningstiden med hänsyn till fartygets drift och trafik avviker från det normala, debiteras fartyget eller rederiet för de uppkomna kostnaderna. Den övre gränsen för en dylik avfallsmängd är 20 m3 och för pumpningstiden 2 h, varvid också förutsätts att fartyget pumpar samtidigt.
 • De bilar som avhämtar avfall har en sugslang på 30 meter. För en längre sugslang debiteras särskilt enligt vad avfallshanteringsföretaget fakturerar
 • Om avfallet på begäran avhämtas från ett slutet område, t.ex. från varvsområdet, ska beställaren säkerställa att den som avhämtar avfallet har fri passage in på området, på själva området och därifrån.
 • För den väntetid som beror på beställaren samt för överskridning av den normala pumpningstiden debiteras för varje påbörjad timme 75,00 €
 • Åbo hamn kan bevilja fartyg rabatt på avfallshanteringsavgiften för oljehaltigt avfall, om fartyget kan uppvisa att det använder sådana anordningar eller metoder eller sådant högklassigt bränsle, som innebär att den mängd oljehaltigt avfall som fartyget avlämnar i land är mindre än normalt.

Lastbaserade avfall, farliga avfall och avfall från svavelskrubber (avfall från rökgasskrubber)

För fartygets lastbaserade avfall, fartygets farliga avfall samt för skrubberavfall debiteras på basis av de uppkomna hanteringskostnaderna med tillägg av 12 % för Åbo Hamns allmänna kostnader.

PRISLISTA FÖR ELDISTRIBUTION
Fasta anslutningar, elenergi och överförning av el

Elenergi till lågspänningskunder

ALLMÄN EL
(huvudsäkringen högst 200 A)
ENERGI
Pris
ÖVERFÖRNING
Pris
TILSAMMANS
Pris
Grundavgift (1-tidsmätning)/mån3,20 €2,73 €5,93 €
Energi /kWh0,06 €0,03 €0,09 €

Elskatter
De priser som anges i prislistan läggs till elöverföringens del den giltig elskatt införts av staten.

Avgifter för mätapparater
I grundavgifterna ingår avgiften för mätapparaterna. Avgiften täcker upprätthållandet av mätningen och den regelbundna servicen av mätapparaterna.

Mätarandelen är:

 • 1-tidsmätning/mån 1,05 €/kk

För 2-tidsmätning som installerats i samband med en överföringsprodukt som innefattar 1-tidsmätning uppbärs en avgift för tilläggs anordningen på 1,50 €/mån.

Till avgifterna läggs mervärdesskatt beräknad enligt gällande skattesats.

Serviceavgifterna i anslutning till eldistributionen
För inledande av eldistributionen och motsvarande åtgärder av engångsnatur i anslutning till eldistributionen uppbärs serviceavgifter enligt serviceprislistan.

Övrig elenergi och överföring av el enligt överenskommelse.

Övriga mätapparater enligt överenskommelse.

PRISLISTA FÖR ELDISTRIBUTION
Tillfälliga anslutningar
TILLFÄLLIG ELDISTRIBUTION SP
(huvudsäkringen högst 200 A)
ENERGI
ÖVERFRNING
Anslutningsavgift (in- och frånkoppling ingår i priset)90,00 €
Grundavgift/mån. (1-tidsmätning)3,20 €6,09 €
Energi /kWh0,06 €0,05 €

UTHRNING AV ARBETSPLATSCENTRALER< 63 A ja 63 A63 A
Grundavgift för uthyrning30,00 €50,00 €
Hyra/dygn5,00 €8,00 €

El kan levereras till kunder utan anslutningsavtal för tillfällig användning (t.ex. på en arbetsplats) för en tid av högst två år.

Hamnen i Aura å, småbåtar
Prislista över Åbo stads Stadsmiljösektor.

Elskatter
De priser som anges i prislistan läggs till el överföringens del den giltig el-skatt införts av staten.
Övriga tillfälliga anslutningar enligt överenskommelse.

Till avgifterna läggs mervärdesskatt beräknad enligt gällande skattesats.

Prislista för eldistribution, försäljningsvillkor
El överföring är en elnätstjänst som innehavaren av distributionsnätet erbjuder. Med el överföring avses transport av el i elnätet mellan de olika parterna i elhandeln. De överföringsprodukter som ingår i denna prislista innefattar överföringen av den elenergi som el försäljaren levererar till stamnätet till en elförbrukningsplats inom området för Åbo Hamn Ab:s distributionsnät på det sätt som avses i elmarknadslagen.

En kund kan bland de elprodukter som ingår i prislistan välja den produkt som passar honom bäst med beaktande av de begränsningar som anges i dessa tillämpningsdirektiv. Den produkt som väljs skall användas minst ett år innan den byts ut.

Endast en sådan kund, vars huvudsäkring vid mätning är högst 200 A, kan välja ett sådant prissättningsalternativ som inte kräver effektmätning.

Grundavgifterna för de produkter som ingår i prislistan innefattar mätaravgiften och täcker underhållet och den regelbundna servicen av den mätare behövs för att mäta elförbrukningen (den mätapparat som ingår i grundavgiften finns angiven i samband med denna avgift). Om det på elförbrukningsplatsen installerats andra mätapparater, vilkas underhåll inte ingår i grundavgiften för överföringsprodukten, faktureras en separat mätaravgift enligt mätningsprislistan för underhållet av dessa mätapparater. En övergång till en annan elprodukt (produktbyte) förutsätter att sådana mätapparater är installerade på elförbrukningsplatsen som på det sätt som distributionsnätets innehavare godkänt kan mäta de storheter som används som faktureringsgrund för produkten. Om ett byte av en produkt förutsätter ändringar i mätapparaturen, uppbärs för installationen av mätapparaterna en mätningsavgift enligt den separata mätningsprislistan.

Om en kund inte har ett gällande elförsäljningsavtal med Åbo Hamn Ab eller med någon annan el försäljare, är innehavaren av det lokala distributionsnätet skyldig att avbryta elleveransen till denna elförbrukningsplats. För tillfällig förbrukning kan el levereras till en kund (t.ex. förbrukning på en arbetsplats) som inte ingått ett anslutningsavtal så, att en prissättning för tillfällig distribution tillämpas under en tid av högst två år.

För inledande av elleveranserna och för andra åtgärder av engångsnatur i anslutning till elleveranserna uppbärs serviceavgifter enligt den serviceprislista som ansluter sig till prislistan för elleveranser.

Den nominella spänningen och frekvensen för el är i lågspänningsnätet 230 V 50 Hz., 400V/230V / 50Hz.

Inkopplingen av en tillfällig anslutning förutsätter att en säkerhet inbetalas till Åbo Hamn Ab:s ekonomi- och förvaltningsavdelningen. Vid en eventuell betalningsstörning eller om den apparatur som tillhör hamnen skadas av orsaker som beror på kunden, har hamnen också rätt att använda den summa som inbetalats som säkerhet för att täcka sina fordringar. Säkerheten är lika stor som anslutningsavgiften för respektive anslutningstyp.

Om en kund köper energi av en annan energiproducent, ingås ett särskilt elnätsavtal för överföringen av elström. Kunden betalar de kostnader för inledandet av distributionen och balansräkningarna som ingår i överföringsservicen samt kostnaderna för mätningen till den nätverksoperatör som levererar dessa tjänster till Åbo Hamn enligt vad dessa fakturerar.

PRISLISTA, SERVICEAVGIFTER

Inledande av elleverans
Inledande av leverans i samband med ingående av ett nytt elleverans- eller nätavtal eller vid byte av elförbrukningsplats

 • Anslutningsavgift per arbetad timme under kontorstid på vardagar (kl 07.00-15.30) (i priset inkl. koppling) 40,00 €/h
 • Pris per arbetad timme utanför normal arbetstid och på lördagar 80,00 €/h
 • Pris per arbetad timme på söndagar 120,00 €/h
 • tidigare koppling än en leveranstid enligt turordningen 45,00 €/h

Underhåll av mät- och terminalapparater
Mätapparaterna med tillhörande styr- och registreringsapparater är Åbo Hamn Ab:s egendom. Åbo Hamn Ab svarar för underhållet av apparaterna. Åbo Hamn Ab uppbär av kunderna en särskild mätaravgift enligt prislistan för överföringstjänster och täcker med dessa avgifter upprätthållandet av mätningen och den regelbundna servicen av mätapparaterna.

Övriga mätapparater och tjänster enligt överenskommelse.

Till avgifterna läggs mervärdesskatt beräknad enligt gällande skattesats.

1 § Allmänna grunder
 1. Fartyg som bedriver handelssjöfart och som kommer inom Åbo stads vattenområde, för vilket Hamnen har licens, debiteras fartygsavgifter enligt denna avgift
 2. Grunden för avgiften är det tal som anger ett fartygs nettodräktighet. Fartygsavgiften beräknas så, att enhetspriset multipliceras med det tal som anger fartygets nettodräktighet. Om det tal som anger nettodräktigheten är större än 31 000, beräknas fartygsavgiften enligt talet 31 000.
 3. Om nettodräktigheten ändras i hamnen, tillämpas den största utnyttjade nettodräktigheten.
 4. Enligt hamnordningen är fartygets befälhavare eller agent skyldig att lämna in anmälningar så, att debiteringsgrunden kan fastställas.
 5. Betalningen av fartygsavgiften berättigar till 5 dygns oavbruten hamntid.
 6. Fartygsavgifter debiteras inte fartyg som anlöper nödhamn.
 7. Fartyg för vilka Åbo hamn är bashamn (trålare, bogserbåtar, sjöbussar, inhemska passagerarfartyg osv.) debiteras avgifter enligt en separat godkänd avgift för kajavgifter.
 8. För fartygens avfallshantering debiteras avgifter enligt en separat godkänd avgift för avfallshanteringsavgifter. För fartyg som kommer till service eller reparation uppbärs, utöver den kostnad som uppkommit, en extra kostnad på 12 %.
 9. Passagerarfartyg i utrikestrafik debiteras passageraravgifter enligt en separat godkänd avgift för passageraravgifter.
 10. Fartyg som anlöper Åbo hamn beviljas en rabatt på fartygsavgiften enligt följande Clean Shipping Index (CSI) klassificering:
  • fartygets CSI klassificering 3, rabatt 2%
  • fartygets CSI klassificering 4, rabatt 4%
  • fartygets CSI klassificering 5, rabatt 6%

Förutsättningen till rabatten är att fartyget levererat Hamnen ett giltigt certifikat på dess CSI-klassificering, som beviljats av Clean Shipping Index organisationen.

2 § Lastfartyg
 1. Lastfartyg som trafikerar hamnar i Finland i utrikes- eller inrikestrafik debiteras 0,35 € /NT
  • Minimiavgiften är likväl 150,00 €
 2. Lastfartyg som bedriver regelbunden linjetrafik på utlandet och trafikerar enligt en allmänt meddelad tidtabell beviljas rabatt enligt följande:
  • Om den totala nettodräktigheten i nettoton per kalenderår för hamnbesök av ovan nämnda lastfartyg för ett och samma rederi eller ett och samma marknadsföringsbolag uppgår till
   – över 100.000 NT är rabatten 10 %
   – över 175.000 NT är rabatten 20 %
   – oöver 250.000 NT är rabatten 25 %
 3. I övrigt iakttas bestämmelserna i 3 § i tillämpliga delar.
3 § Passagerarfartyg
 1. Passagerarfartyg som tar ombord eller lämnar av passagerare debiteras avgifter enligt bestämmelserna i 2 §.
 2. Passagerarfartyg som i minst tre månader upprätthåller regelbunden trafik enligt en allmänt meddelad tidtabell och i huvudsak transporterar passagerare beviljas en rabatt på 42,5 % på fartygsavgiften. Rabatten skall sökas hos Hamnen i förväg. Samma återbäring tillämpas på fartygsavgiften för ett fartyg som är insatt i stället för ett fartyg som bedriver linjetrafik. Ovan angivna återbäringar beviljas likväl inte för avgifterna i passageraravgiftstaxan eller avfallsavgiftstaxan
  • Minimiavgiften är likväl 70,00 €
 3. Passagerarfartyg som bedriver kryssningstrafik och anlöper hamnen utan att ta ombord eller lämna av passagerare, debiteras en artygsavgift som är nedsatt med 50 %, om fartyget förtöjs vid kajen, och med 75 %, om fartyget besöker hamnfästningsområdet.
  • Minimiavgiften är likväl 150,00 €
4 § Bogserbåtar och lastpontoner

Bogserbåtar som tillfälligt besöker hamnområdet debiteras enligt största längd:

 • längd under 15 m 80,00 €
 • längd 15–30 m 120,00 €
 • längd över 30 m 200,00 €

Om en bogserbåt motsvarar en sådan bogserbåts-pråmkombination som avses i 29 § 2 punkten i lotsförordningen, debiteras fartygsavgiften enligt kombinationens sammanlagda nettodräktighet.

5 § Fartyg som byggs eller repareras på varv

Om ett fartyg inte debiteras godsavgift, ska fartyget betala fartygsavgift enligt 2 § 1 punkten i denna avgift.
För varvsbesök debiteras endast en hamnavgift oberoende av besökets längd.

6 § Besök för underhåll m.m.

Fartyg, som utan att ta eller lämna last eller passagerare, besöker hamnområdet för underhåll eller byte av manskap, debiteras 50 % av avgift enligt 2 § eller 4 §. Ifall servicebesöket varar över 7 dygn, avtalas fartygsavgiften separat med rederiet och Hamnen. Ifall ett fartyg under ett servicebesök måste flyttas på order av Hamnen, svarar fartyget för alla kostnader som därav vållas.

 • Minimiavgiften är likväl 160,00 €
7 § Upplagda fartyg

Rederiet och Hamnen överenskommer särskilt om fartygsavgiften för fartyg som är upplagda eller används som lager.

Grunden för avgiften är det tal som anger fartygets dräktighet:

FARTYGETS NETTODRÄKTIGHET,
NT
MON. – FRE.
KLO 6 – 23
ÖVRIGA TIDER
1–1999110,00 €153,00 €
2000–6000185,00 €265,00 €
över 6000260,00 €320,00 €

Avgifterna debiteras separat för förtöjning och lösgöring av fartyg. Debiteringsgrunden är den största nettodräktighet som fartyget använder i hamn.

Åbo Hamn Ab uppbärar en infrastrukturavgift för automooringförtöjning och frånkoppling.

 • Avgift/fartygsbesök 260,00 €

Passagerarfartyg som bedriver regelbunden linjetrafik och kan godkännas som tillhörande den grupp fartyg som omfattas av § 3 moment 2 i taxan över fartygsavgifter betalar för sina reguljära turer endast för förtöjning.

 • Maximiavgiften är då 260,00 €
 • För oanvänd förtöjning/lösgöring som beställts att utföras som övertid kl. 23.00–06.00 debiteras en tilläggsavgift på 110,00 €
 • För flyttningar debiteras normala avgifter, utom i de fall då flyttning beror på hamnen eller dess behov.
 • Infrastrukturavgiften ingår i serviceavgiften.

Godsavgift skall betalas enligt avgiftstabellen i denna avgift för gods som transporteras sjövägen via Åbo hamn.

Den inhemska innehavaren, fartygets agent, rederi eller annan part som ansvarar för transporten av godset är skyldig att betala godsavgiften, såvida annat inte särskilt överenskommits. Den som enligt definitionen ovan är skyldig att betala avgift är även skyldig att till hamnen lämna de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften.

Godsavgiften beräknas på basen av i skeppsdokument angiven bruttovikt, såvida annat inte avtalas.

Fastställandet av godsavgift baseras i tillämpliga delar på den godsklassificering som Trafikverket använder i sin fartygsanmälan för att klassificera godset i korrekt avgiftsklass.

 • Godsavgiften är dock alltid minst 20,00 €
GODSAVGIFT

Enligt EU:s stadgar är avgift densamma i inrikes- och utrikestrafik och för import och export. Godsavgiften är €/1000 kg brutto, såvida annat inte anges i prislistan.

Varugrupper

Prisgrupp I
Trafik kategori: 20–21, 31–32, 34–35, 38, 40–41
Hamn: 44.1 – 1,00 €/t

Prisgrupp II
Trafik kategori: 22–24, 26–27, 33
Hamn: 37.2 – 1,31 €/t

Prisgrupp III
Trafik kategori: 39, 45
Hamn: 28.1 – 1,65 €/t

Prisgrupp IV
Trafik kategori: 25, 36, 42
Hamn: 37.1 – 2,16 €/t

Prisgrupp V
Allmän avgift för ospecificerat gods och styckegodstrafik
Trafik kategori: 28–30, 37, 43–44, 46–51 – 3,04 €/t

Nya fartyg (inte manifesterade) % av fartygets värde
Hamn: 56 – 0,12%

Nya bilar per styck
Trafik kategori:29.1 – 7,46 €/st

Vid varutransporter bestående av stora enheter tillämpas prisgrupperna I–V på hela lasten i en enhet, dvs. enheten omfattar endast varor av en viss priskategori. I annat fall tillämpas den allmänna avgiften.

GODSAVGIFT

Enligt EU:s stadgar är avgiften densamma i inrikes- och utrikestrafik och för import och export. Godsavgiften är €/1000 kg brutto, såvida annat inte anges i prislistan.

Beteckningar
Trafik kategori / Specifikation

20 / Osågat virke
21 / Sågat virke
22 / Cellulosa, slipmassa, avfallspapper
23 / Papper, pappersprodukter, papp
24 / Faner, övriga skivor av träråvara
25 / Övriga träindustriprodukter
26 / Järnmalm, -slig, -skrot
27 / Övrig malm, slig, skrot
28 / Övriga metaller, metallarbeten
– 28.1 / Järn, stål, oädla metaller (ej arbeten)
29 / Maskiner, anläggningar, transportmede
– 29.1 / Nya motorfordon
30 / Övriga metallprodukter
31 / Råolja
32 / Oljeprodukter
33 / Stenkol och koks
34 / Bränntorv
35 / Gödslingsmedel
36 / Kolkemikalier, tjära
37 / Övriga produkter från kemisk industri
– 37.1 / Plastråvaror
– 37.2 / Natriumhydroxid och lignin, 50 %:s lösning, Teknisk stärkelse HS35.05, Trämelass HS 38.04, fosfater HS 28.35
38 / Råmineraler
39 / Cement, kalk, industriella mineralprodukter
40 / Spannmål
41 / Sockerbetor
42 / Färska frukter, grönsaker, potatis
43 / Levande djur
44 / Matvaror
– 44.1 / Djurfoder, betmelass HS 17.03
45 / Oljeväxter, växtoljor, djurfetter
46 / Textilråvaror, hudar, gummi
47 / Skinn, textilier, kläder, skor
48 / Glas, keramikprodukter
49 / Övriga industriprodukter
50 / Övrigt ospecificerat gods
51 / Diverse produkter
52 / Gods som transporteras i tågvagnar
56 / Fartyg

För gods som förvaras i hamnens täckta lager eller på hamnens lagringsområden samt i andra områden som förvaltas av Åbo Hamn Ab:s debiteras hyresavgifter enligt följande:

Täckta lager
Dygnsavgift för lagringstid per m2 per dygn

 • 1–7 dygn 0,093 €/m2/dygn
 • över 7 dygn, fr.o.m. första lagringsdagen 0,155 €/m2/dygn

För lagringstid i täckta lager under den tid då lagret uppvärms debiteras avgifterna förhöjda med 100 %. En förutsättning för utbudet av lagerskydd är att ett gällande hyresavtal inte hänför sig till dem.

Lagringsområden
Dygnsavgift för lagringstid per m2 per dygn

 • 1–7 dygn 0,00 €/m2/dygn
 • över 7 dygn, fr.o.m. första lagringsdagen 0,093 €/m2/dygn

Storenheter
Containrar och flats (fulla och tomma containerpaket)

 • 1-7 dygn 0,00 €/TEU/dygn
 • 7-14 dygn 0,93 €/TEU/dygn
 • över 14 dygn 1,85 €/TEU/dygn

Containrar, flats

 • 20´ eller under = 1 TEU
 • över 20´–30´ = 1,5 TEU
 • över 30´–40´ = 2 TEU
 • över 40´–50´ = 2,5 TEU
 • över 50´–60´ = 3 TEU
 • över 60´ = 4 TEU.

Halvsläpvagnar (semi-trailers) = 2 TEU
Kombinationslastbilar = 4 TEU
Övriga 6 m eller under = 1 TEU, över 6 m = 2 TEU

Kontinuerlig lagring (över 30 dygn)
När upplagringen varar över 30 dygn, skall saken anmälas till Hamnen, varvid man avtalar om hyresförfarandet i enlighet med Hamnens allmänna praxis. Vid försummelse att anmäla höjs hyresavgiften med 50%, dvs. med koefficient 1,5.

Brandfarliga och andra varor som anses farliga
Om godset på grund av sin natur placerats på särskild plats i hamnområdet eller i speciallager debiteras avgifterna förhöjda med 100 %, dock så, att avgiftsfria förvaringstider inte beaktas.

Speciella bestämmelser
Lagringstiden räknas vid lossning av fartyg från dagen efter det att lossningen upphörde och i övriga fall från lossningsdagen till dagen för borttransporten. Hyresavgiftens storlek beräknas enligt följande: Den avgift som fastställts enligt tidpunkten då lagringstiden upphör x lagringstiden i dygn x ytareal.

 • Lägsta hyresavgift är 62,00 €

Förvaring av båtar, båtvaggor och båttrailers och övrigt gods eller fordon på Åbo Hamn Ab:s hamn- och logistikområden samt på det så kallade Late-området är alltid avgiftsbelagd. Förvaring skall avtalas med Åbo Hamn Ab i skriftlig form och egendomen skall markeras med uppgifter om ägaren/hyresgästen.

Omarkerad egendom kan tolkas fall för fall som s.k. herrelös egendom, herrelöst gods eller avfall. Vid eventuell förstöring av sådan egendom uppbärs förstöringskostnaderna som uppkommit av ägaren.

Passagerarfartyg som bedriver utrikestrafik betalar för varje på- och avstigande passagerare som inlöst däcks- eller hyttplats 0,85 €

Denna avgift betalas inte för sådana passagerare som avses i 3 § 3 punkten i den taxa för fartygsavgifter som gäller för fartyget och inte heller för sådana passagerare som efter inresa från utlandet fortsätter sin resa med samma båttur till en annan hamn i utlandet.

Passageraravgiften faktureras inte för passagerarfartyg av sådana passagerare, som efter inresa från utlandet fortsätter sin resa med samma båttur till en annan hamn i utlandet. Ett undantag för detta är fartyg som avses i 3 § 3 punkt för fartygsavgifter, vars passagerare debiteras ovannämnda passageraravgift enligt totalantalet av passagerare.

Åbo Fastighetsaffärsverk bestämmer Aura ås kajavgifter. Läs mer på Åbo Stads webbsidor.

Antti Pekanheimo

operativ direktör

+358 50 5533 125