COVID-19-OHJEET

Turun satamassa on valmistauduttu koronaviruksen leviämisen estämiseen. Satama noudattaa eri viranomaisten ja Turun kaupungin ohjeistuksia. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

Lue kaikki ohjeet
Haku

Turun Sataman voimassaoleva hinnasto

Käyttämällä Turun Satama Oy:n palveluja tai toimimalla Turun satamassa, toimija/asiakas sitoutuu noudattamaan tätä hinnastoa ja siinä esitettyjä ehtoja, sekä muita Turun Satama Oy:n antamia ohjeita ja määräyksiä.

Turun satamassa ja sen hallinnoimalla alueella on noudatettava Turun Satama Oy:n satamajärjestystä sekä muita ohjeita ja määräyksiä.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero. Maksuehto on 14 pv netto.

Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Viivästyneiden maksujen perinnästä huolehtii Turun Satama Oy:n perintäkumppani ja siitä veloitetaan kumppanin hinnaston tai toimeksiantosopimuksen mukainen veloitus.

Turun Satama Oy pidättää oikeudet tämän hinnaston muutoksiin.

Alusjätemaksujen perusteena käytetään aluksen nettovetoisuutta osoittavaa lukua. Alusjätemaksut lasketaan kertomalla yksikköhinnalla aluksen nettovetoisuutta osoittava luku.

Alusjätemaksua ei peritä aluksilta, joilla on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antama todistus oikeudesta poiketa alusperäisten jätteiden jättöpakkoa koskevista määräyksistä.

Kiinteä alusjäte

 • Aluksen kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 €/NT
 • Vähimmäismaksu/aluskäynti on 80,00

Käymäläjätevesi

 • Käymäläjäteveden jätehuoltomaksuna alukselta veloitetaan 0,03 €/NT
 • Vähimmäismaksu/aluskäynti on 24,00 €
 • Korkein maksu/aluskäynti on 68,00 €
 • Turun Sataman risteilyliikenteelle toteutetun jäteveden vastaanottokaivon käytöstä muilta käyttäjiltä perittävä korvaus. Kaivon käyttölupa on anottava Satamalta. 5,00 €/m3

Öljyinen jäte

 • Aluksen öljyisten jätteiden jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta 0,10 €/NT
 • Vähimmäismaksu/aluskäynti on 100,00 €
 • Aluksen on annettava jätteestä ja sen määrästä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vahvistaman kaavan mukaisesti ilmoitus Turun Satamalle tai sitä edustavalle jätehuoltoyritykselle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.
 • Mikäli jätteen noutotilaus tehdään alle 12 h ennen ko. aluksen saapumista satamaan, peritään pikatilauslisä 100,00 €
 • Aluksen normaalikäyttöön tai -liikenteeseen nähden poikkeavasta jätemäärästä ja jätteen pumppausajasta veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan. Normaalin jätemäärän ylärajaksi katsotaan 20 m3 ja pumppausajaksi 2 h, jolloin edellytetään myös, että alus pumppaa samanaikaisesti.
 • Jätettä noutavissa autoissa on imuletkua 30 metriä. Suuremmasta letkumäärästä veloitetaan erikseen jätehuoltoyrityksen laskutuksen mukaisesti.
 • Mikäli jäte pyydetään noudettavaksi suljetulta alueelta, esim. telakka-alueelta, tulee tilaajan varmistaa jätteen noutajan toiminnan edellyttämä vapaa liikkuminen alueelle, itse alueella ja sieltä pois.
 • Tilaajasta johtuvasta odotusajasta sekä peruspumppausajan ylittymisestä veloitetaan alkavalta tunnilta 75,00 €
 • Turun Satama voi antaa alukselle alennusta öljyisten jätteiden jätehuoltomaksusta, mikäli alus pystyy osoittamaan sillä olevan käytössään laitteita, menetelmiä tai sellaista hyvälaatuista polttoainetta, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän öljyisen jätteen määrä on tavallista vähäisempi.

Lastiperäiset jätteet, vaaralliset jätteet ja rikkipesurijätteet (savukaasupesurijätteet)

Aluksen lastiperäisistä jätteistä, aluksen vaarallisista jätteistä sekä rikkipesurijätteistä veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä Turun Sataman 12 % yleiskululla.

1 § Yleiset perusteet
 1. Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Turun kaupungin vesialueelle, jolle Turun Satama Oy:llä on käyttöoikeus, veloitetaan alusmaksu tämän hinnaston mukaisesti.
 2. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Mikäli nettovetoisuutta osoittava luku on suurempi kuin 31 000, lasketaan alusmaksu käyttämällä lukua 31 000.
 3. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.
 4. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.
 5. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 5 vuorokautta satama-alueella.
 6. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta.
 7. Aluksista, jotka pitävät Turun satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, ponttonit, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset yms.) veloitetaan maksu Sataman kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltomaksun mukaan. Huoltoon tai korjaukseen tulevalta alukselta peritään syntyneiden kustannusten lisäksi 12 %:n lisäkulu.
 9. Matkustaja-alukselta perittävä matkustajamaksu veloitetaan erikseen hyväksytyn matkustajamaksun mukaisesti.
 10. Turun satamaan saapuvalle alukselle myönnetään alennus alusmaksuun perustuen seuraaviin Clean Shipping Index (CSI) -luokituksiin:
  • aluksen CSI-luokitus 3, alennus 2 %
  • aluksen CSI-luokitus 4, alennus 4 %
  • aluksen CSI-luokitus 5, alennus 6 %

Alennuksen myöntämisen edellytyksenä on, että aluksen CSI-luokituksesta annetaan Satamalle Clean Shipping Index -organisaation myöntämä voimassa oleva sertifikaatti.

2 § Lastialukset
 1. Lastialuksesta, joka kulkee ulkomaan tai kotimaan liikenteessä, veloitetaan 0,35 € /NT
  • Vähin maksu on kuitenkin 150,00 €
 2. Säännöllisessä linjaliikenteesssä, kotimaan- tai ulkomaanliikenteessä oleville lastialuksille, jotka kulkevat yleisesti tiedotetutn aikataulun mukaan, myönnetään alennusta seuraavasti:
  • Mikäli yhden varustamon tai markkinointiyhtiön liikenteessä olevien em. lastialusten satamassa käyntien nettovetoisuusmäärä kalenterivuodessa on nettotonnia
   – yli 100 000 NT on alennus 10 %
   – yli 175 000 NT on alennus 20 %
   – yli 250 000 NT on alennus 25 %
  • Muilta osin noudatetaan 3 §:n määräyksiä soveltuvin osin.
3 § Matkustaja-alukset
 1. Matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten 2 §:ssä on määrätty.
 2. Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 42,5 %:n alennus.

  Alennusta on haettava Satamalta etukäteen.Kulkuvuoroja noudattavan aluksen sijaan asetetusta aluksesta suoritetusta alusmaksusta myönnetään sama palautus. Edellä olevaa palautusta ei kuitenkaan myönnetä matkustajamaksun ja jätehuoltomaksun mukaisista maksuista.
  • Vähin maksu on kuitenkin 70,00 €
 3. Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se käy sataman ankkurointialueella.
  • Vähin maksu on kuitenkin 150,00 €
4 § Hinaajat ja lastiponttonit

Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti:

 • alle 15 m pitkät 80,00 €
 • 15–30 m pitkät 120,00 €
 • yli 30 m pitkät 200,00 €

Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 §:n 2 kohdan tarkoittama hinaaja-proomu-yhdistelmä, suoritetaan aluksesta veloitettava alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.

5 § Telakalla rakennetut tai korjattavat alukset

Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua se maksaa alusmaksun tämän maksun 2 §:n 1 kohdan mukaisesti.
Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi satamamaksu käynnin kestoajasta riippumatta.

6 § Huollon yms. aiheuttamat käynnit

Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten, veloitetaan 2 §:n tai 4 §:n mukaista maksua. Mikäli huoltokäynnin oletetaaan kestävän yli 7 vuorokautta, alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja Sataman kesken. Mikäli huoltokäynnillä olevaa alusta joudutaan siirtämään Sataman määräyksestä, vastaa alus kaikista aiheutuneista kustannuksista.

 • Vähin maksu on kuitenkin 150,00 €
7 § Riisutut alukset

Riisuttujen, seisovien ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja Sataman välillä.

Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku seuraavasti

ALUSTEN NETTOVETOISUUS,
NT
MA – PE
KLO 6 – 23
MUUT AJAT
1 – 1999110,00 €153,00 €
2000 – 6000185,00 €265,00 €
yli 6000260,00 €320,00 €

Maksut peritään erikseen aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Veloitusperusteena on aluksen satamassa käyttämä suurin nettovetoisuus.

Turun Satama Oy perii automooringkiinnittymisen ja -irrottautumisen osalta infrastruktuurimaksua.

 • Maksu/aluskäynti 260,00 €

Säännöllisessä vuoroliikenteessä kulkevat matkustaja-alukset, jotka voidaan hyväksyä alusmaksun 3 §:n 2 momentin piiriin kuuluviksi, suorittavat vakinaisilla vuoroillaan maksun ainoastaan kiinnityksestä.

 • Maksimimaksu on tällöin 260,00 €
 • Klo 23.00–6.00 väliselle ajalle tilatulta käyttämättömältä kiinnitys/irrotuskerralta peritään lisämaksuna 110,00 €
 • Siirroista peritään normaalit maksut, paitsi niissä tapauksissa, joissa siirto johtuu Satamasta tai sen tarpeista.
 • Palveluhinta sisältää infrapalvelumaksun.

Sataman varastosuojiin ja varastoimisalueille sekä muille Turun Satama Oy:n hallinnoimille alueille lyhytaikaisesti sijoitetuista tavaroista peritään vuokranmaksu seuraavasti:

Varastosuojat
Varastoimisajan maksu m2 :ltä kultakin vuorokaudelta

 • 1 – 7 vrk 0,093 €/m2/vrk
 • yli 7 vrk, ensimmäisestä varastointipäivästä alkaen 0,155 €/m2/vrk

Varastoimisajalta varastosuojissa sinä aikana, jolloin varastosuojaa lämmitetään, peritään maksut 100 %:lla korotettuina. Varastosuojien tarjonnalle edellytyksenä on, ettei niihin kohdistu voimassa olevaa vuokrasopimusta.

Varastoimisalueet
Varastoimisajan maksu m2:lta kultakin vuorokaudelta

 • 1 – 7 vrk 0,00 €/m2/vrk
 • yli 7 vrk, ensimmäisestä varastointipäivästä alkaen 0,093 €/m2/vrk

Suuryksiköt
Kontit ja flatit (täydet ja tyhjät)

 • 1 – 7 vrk 0,00 €/TEU/vrk
 • 7 – 14 vrk 0,93 €/TEU/vrk
 • yli 14 vrk 1,85 €/TEU/vrk

Kontit, flatit

 • 20´ tai alle = 1 TEU
 • yli 20´–30´ = 1,5 TEU
 • yli 30´–40´ = 2 TEU
 • yli 40´–50´ = 2,5 TEU
 • yli 50´–60´ = 3 TEU
 • yli 60´ = 4 TEU

Puoliperävaunut (semi-trailerit) = 2 TEU
Yhdistelmäkuorma-autot = 4 TEU
Muut 6 m tai alle = 1 TEU, yli 6 m = 2 TEU

Jatkuva varastointi (yli 30 vrk)
Varastoinnin kestäessä yli 30 vrk asiasta tulee ilmoittaa Satamalle, jolloin sovitaan käytettävä vuokrausmenettely Sataman yleisen käytännön mukaisesti. Ilmoituksen laiminlyönti johtaa vuokrahinnan korottamiseen 50%:lla, eli kertoimella 1,5.

Tulenarat ja muut vaarallisina pidettävät tavarat
Jos tavara laatunsa vuoksi on sijoitettu satama-alueella erityiseen paikkaan tai erikoisvarastoon, peritään maksut 100 %:lla korotettuina kuitenkin siten, että maksuttomia säilytysaikoja ei oteta huomioon.

Erityisiä määräyksiä
Varastoimisaika lasketaan laivasta purettaessa purkamisen päättymistä seuraavasta päivästä ja muissa tapauksissa purkamispäivästä poisvientipäivään. Vuokranmaksun määrä lasketaan: Varastoimisajan päättymisajankohdan mukaan määräytyvä maksu x varastoimisaika vuorokausina x pinta-ala.

 • Vähin vuokranmaksu on 62,00 €

Turun Satama Oy:n satama- ja logistiikka-alueilla ja niin sanotulla Laten alueella veneiden, venepukkien ja venetrailereiden sekä muun tavaran tai ajoneuvon säilytys on aina maksullista. Säilytyksestä tulee sopia Turun Satama Oy:n kanssa kirjallisesti ja säilytettävä omaisuus on merkittävä omistaja-/vuokralaistiedoilla.

Merkitsemätön omaisuus voidaan tapauskohtaisesti tulkita ns. isännättömäksi omaisuudeksi, esineeksi tai jätteeksi. Tällaisen tavaran mahdollisesta hävittämisetä peritään omistajalta hävityskustannukset syntyneiden kulujen mukaisesti.

Ulkomaan tai kotimaan liikenteessä oleva Turun Sataman laituria käyttävä matkustaja-alus suorittaa jokaisesta saapuvasta ja lähtevästä kansi- tai hyttipaikan lunastaneesta matkustajasta 0,85 €

Matkustajamaksua ei laskuteta matkustaja-aluksista sellaisten matkustajien osalta, jotka ulkomailta saavuttuaan jatkavat matkaansa samalla laivavuorolla toiseen ulkomaan satamaan. Tästä poiketen alusmaksun 3§:n 3 kohdassa määritellyn aluksen matkustajista veloitetaan kuitenkin matkustajien kokonaismäärän mukaan yllä oleva matkustajamaksu.

Pysäköinti
Satama-alueella maksulliseksi osoitetuilla yleisillä alueilla pysäköinti maksaa

 • 1 h 1,20 €
 • 26 h 15,00 €
 • Pysäköintikortti kalenterivuodeksi (lunastetaan Turun Satama Oy:n neuvonnasta)
  – Matkustajasatama (vapaa pysäköinti kalenterivuosi) 335,00 €
  – Matkustajasatama sähköpaikat (punaisen aidan takana) 400,00 €
  – Laivahenkilökunta (Silja Cargon vieressä) 90,00 €
 • Pysäköintikortin ostohinta alenee kuukaudelta helmikuusta alkaen ostohetken mukaan 25,00€
 • Pysäköintimaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron

Henkilötyö ja kalusto

 • Hinta työtunnilta on normaalina työaikana arkipäivisin (klo 07.00–15.30) 40,00 €/h
 • Hinta työtunnilta normaalin työajan ulkopuolella ja lauantaisin 80,00 €/h
 • Hinta työtunnilta sunnuntaisin 120,00 €/h
 • Hinta työtunnilta asiantuntija- ja projektinhoitotehtävistä, sekä ilmoitusten ja lupahakemusten käsittely 80,00 €/h

Laskutettavan materiaalin ostohintaan lisätään laskutuksen yhteydessä 12 %:n yleiskustannuslisä.
Kalusto vuokrataan kuljettajineen. Kaluston hintaan lisätään henkilötyökustannus.

Kaluston vuokrat ovat:

 • Kuorma-auto 29,00 €/h
 • Pyöräkuormaaja 29,00 €/h
 • Traktori 29,00 €/h
 • Harjakone 43,00 €/h
 • Pesuauto 39,00 €/h
 • Luotsikutteri Pikisaari 150,00 €/h
 • Työvene Arppu 150,00 €/h
 • Henkilönostin 144,00 €/päivä

Lupahakemusten käsittely
Lupamaksut

 • Mobiilinosturin vuosilupamaksu 500,00 € /kalenterivuosi
 • Mobiilinosturin petausmaksu 80,00 €
 • Satamapalveludirektiivin mukaisen palveluntarjoajan ilmoitusten käsittely Henkilötyöhinnaston mukaisesti
Muut palvelut

Kulunvalvonta
RFID-tunnisteet

 • Ajoneuvotunniste, tuulilasikiinnitys 50,00 €
 • Ajoneuvotunniste, kiinnitys ajoneuvon ulkopintaan 80,00 €

Mikäli suljetulle satama-alueelle pyrkii ajoneuvo, jolla ei ole voimassa olevaa kulkulupaa, sille voidaan myöntää kertalupa kyseistä käyntiä varten:

 • Ajoneuvon kertaluvitus 20,00 €

Vaakausmaksu
Sataman autovaa’an käytöstä kannetaan seuraavat maksut:

 • Punnituksesta lastitonnilta (joukko- ja normaalipunnitus) 0,33 €/t
 • Tilapäispunnitukset koodilla (ajoneuvomassan toteaminen) 21,00 €/kuljetusyksikkö
 • Tilapäispunnitukset palveluna 1.1.2019 alkaen 45,00 €/krt
 • M-Scales käyttöliittymä yritykselle 80,00 €/kk
  – Vakiokäyttäjän laskutusväli on kalenterikuukausi.
 • Vaakausmaksulasku on kuitenkin aina vähintään 21,00 €

Veden myynti

 • Turun Satama Oy perii laivoille myytävästä vedestä m3:sta 3,85 €/m3
 • Annettaessa vettä paloposteista, peritään lisäksi kerralta 10,00 €
 • Vedenantokerralta vähin maksu 30,00 €
 • Pansion öljysatamassa peritään veden hinnan lisäksi letkujen ym. kuljettamisesta aiheutuvina kustannuksina tunnilta 25,00 €/h

Säännöllisessä liikenteessä olevien alusten kanssa voidaan tehdä erillinen sopimus veden ottamisesta

 • Kaluston vuokra vuorokaudelta (lyhytaikaiset) 10,00 €/vrk
  Yli kuukauden mittaiset vuokrat sovitaan erikseen operatiivisen osaston kanssa.

Vesitilaus on tehtävä vähintään 12 tuntia ennen kuin alus tarvitsee vettä.

SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO
Kiinteät liittymät, sähköenergia- ja siirtotuotteet

Sähköenergiatuotteet pienjänniteasiakkaille

YLEISSÄHKÖ
(pääsulake enintään 200 A)
ENERGIA
Hinta
SIIRTO
Hinta
YHTEENSÄ
Hinta
Perusmaksu (1-aikamittaus) / kk3,20 €2,73 €5,93 €
Energia /kWh0,06 €0,03 €0,09 €

Sähköverot
Hinnastossa esitettyihin hintoihin lisätään siirron osalle voimassa oleva valtion perimä sähkövero.

Mittalaitemaksut
Perusmaksuihin sisältyy mittalaitemaksu, jolla katetaan kyseisen tuotteen mittaroinnin ylläpito ja mittalaitteiden määräaikainen huolto.
Mittalaitemaksun osuus on:

 • 1-aikamittaus / kk 1,05 €/kk

1-aikamittauksen sisältävän siirtotuotteen yhteyteen asennetusta 2-aikamittauksesta peritään lisämittalaitemaksuna €1,50/kk.

Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti laskettuna.

Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksut
Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.

Muut sähköenergia- ja siirtotuotteet sopimuksen mukaan.

Muut mittalaitteet sopimuksen mukaan.

SÄHKÖN TOIMITUSHINNASTO
Tilapäiset liittymät
TILAPÄISSÄHKÖ PJ
(pääsulake korkeintaan 200 A)
ENERGIA
SIIRTO
Liityntämaksu (hintaan sisältyy kytkentä ja irrotus)90,00 €
Perusmaksu /kk (I-aikamittaus)3,20 €6,09 €
Energia /kWh0,06 €0,05 €

TYÖMAAKESKUKSEN VUOKRAUS< 63 A ja 63 A> 63 A
Vuokrauksen perusmaksu30,00 €50,00 €
Vuokra /vrk5,00 €8,00 €

Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta korkeintaan kahden vuoden ajan.

Jokisatama, pienveneet
Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan hinnasto.

Sähköverot
Hinnastossa esitettyihin hintoihin lisätään siirron osalle voimassa oleva valtion perimä sähkövero.
Muut tilapäisliittymät sopimuksen mukaan.

Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti laskettuna.

Sähkön toimitushinnastoa koskevat myyntiehdot
Sähkön siirto on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön siirrolla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähköverkossa sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt siirtotuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman sähköenergian siirron Turun Satama Oy:n jakeluverkon alueella sijaitsevaan sähkönkäyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.

Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä sähkötuotteista itselleen sopivimman näissä soveltamisohjeissa mainituin rajoituksin. Valittua tuotetta sovelletaan vähintään yhden vuoden ajan ennen tuotteen vaihtoa.

Hinnoitteluvaihtoehdon, jossa ei vaadita tehomittausta, voi valita vain sellainen asiakas, jonka mittauksen pääsulake on korkeintaan 200 A suuruinen.

Hinnastossa esitettyjen tuotteiden perusmaksu sisältää mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin ylläpito ja määräaikainen huolto (perusmaksuun sisältyvä mittalaite on mainittu perusmaksun yhteydessä). Mikäli sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu muita mittalaitteita, joiden ylläpito ei sisälly siirtotuotteen perusmaksuun, näiden mittalaitteiden ylläpidosta laskutetaan erillisellä
mittarointihinnaston mukaisella mittalaitemaksulla.

Siirtyminen toiseen sähkötuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan mitata jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii muutoksia mittauslaitteisiin, mittauslaitteiden asentamisesta peritään erillisen mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu.

Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta Turun Satama Oy:n tai jonkun muun sähkönmyyjän kanssa, paikallisen jakeluverkon haltijan velvollisuus on katkaista sähköntoimitus kyseiseen sähkönkäyttöpaikkaan. Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta erityisellä tilapäissähköhinnoittelulla korkeintaan 2 vuoden ajan.

Sähköntoimituksen aloituksesta ja muista sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään sähköntoimitushinnastoon liittyvän palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.

Sähkön nimellisjännite ja -taajuus pienjänniteverkossa on 230 V 50 Hz., 400 V/230 V / 50 Hz.

Tilapäisen liittymän kytkeminen edellyttää vakuuden maksamista Turun Satama Oy:n talous- ja hallinto-osastolle. Mahdollisessa maksuhäiriötapauksessa tai Satamalle kuuluvan laitteiston vaurioituessa asiakkaasta johtuvista syistä, Satamalla on oikeus käyttää myös vakuudeksi annettua summaa saataviensa kattamiseen. Vakuuden määrä on sama kuin ko. liittymätyypin liityntämaksu.

Jos asiakas ostaa energian muulta energian toimittajalta, sähkön siirrosta laaditaan erikseen sähköverkkosopimus. Asiakas maksaa siirtopalveluun liittyvät aloitus- ja taselaskentakustannukset sekä mittarointiin liittyvät kustannukset em. palvelut Turun Satamalle toimittavalle verkko-operaattorille heidän laskutuksensa mukaisesti.

PALVELUHINNASTO

Sähköntoimituksen aloitus
Toimituksen aloitus uuden sähköntoimitus- tai verkkosopimuksen solmimisen tai käyttöpaikan vaihdon yhteydessä

 • Hinta työtunnilta normaalina työaikana arkipäivisin (klo 07.00 – 15.30) (sisältää kytkennän) 40,00 €/h
 • Hinta työtunnilta normaalin työajan ulkopuolella ja lauantaisin 80,00 €/h
 • Hinta työtunnilta sunnuntaisin 120,00 €/h
 • kytkentä palveluvuoron mukaista toimitusaikaa aiemmin 45,00 €/h

Muut palvelut sopimuksen mukaan.

Mittaus- ja päätelaitteiden ylläpito
Mittauslaitteet ja niihin liittyvät ohjaus- ja tiedonkeruulaitteet ovat Turun Satama Oy:n omaisuutta. Turun Satama Oy vastaa laitteiden ylläpidosta. Turun Satama Oy perii asiakkaalta erillisen Siirtopalveluhinnaston mukaisen mittalaitemaksun, joilla katetaan mittaroinnin ylläpito ja mittalaitteiden määräaikainen huolto.

Muut mittarointilaitteet ja -palvelut sopimuksen mukaan.

Maksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti laskettuna.

Tavaramaksu on suoritettava tämän maksutaulukon mukaisesti Turun sataman kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta.

Tavaramaksun on velvollinen suorittamaan joko tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies, varustamo tai muu tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu. Se, joka edellä olevan määrittelyn mukaisesti on velvollinen suorittamaan maksun, on myös velvollinen antamaan Turun Satama Oy:lle maksun veloittamiseen tarvittavat tiedot.

Tavaramaksu lasketaan bruttopainon perusteella, jollei ole toisin sovittu.

Tavaramaksua määriteltäessä käytetään soveltuvin osin LiVi:n käyttämää tavaraluokitusta tavaran kohdistamisessa oikeaan maksuluokkaan.

 • Tavaramaksulasku on kuitenkin aina vähintään 20,00 €
TAVARAMAKSU

Eu:n säännösten mukaisesti maksu on sama kotimaan ja ulkomaan liikenteessä niin tuonnissa kuin viennissä. Tavaramaksu on €/1000 kg brutto, ellei hinnastossa toisin mainita.

Maksun tavararyhmät

Hintaryhmä I
LiVi: 20–21, 31–32, 34–35, 38, 40–41
Satama: 44.1 – 1,00 €/t

Hintaryhmä II
LiVi: 22–24, 26–27, 33
Satama: 37.2 – 1,31 €/t

Hintaryhmä III
LiVi: 39, 45
Satama: 28.1 – 1,65 €/t

Hintaryhmä IV
LiVi: 25, 36, 42
Satama:37.1 – 2,16 €/t

Hintaryhmä V
Yleismaksu erittelemättömästä tavarasta ja kappaletavaraliikenne
LiVi: 28–30, 37, 43–44, 46–51 – 3,04 €/t

Uudet alukset (ei manifestoidut) % aluksen arvosta
Satama 56 – 0,12 %

Uudet autot kappaleelta
LiVi: 29.1 – 7,46 €/kpl

Suuryksiköityjen tavaroiden osalta hintaryhmiä I–V sovelletaan yksiköiden kokolasteihin, ts. yksikössä vain tietyn hintaryhmän tavaraa. Muussa tapauksessa sovelletaan yleismaksua.

TAVARAMAKSU

Eu:n säännösten mukaisesti maksu on sama kotimaan ja ulkomaan liikenteessä niin tuonnissa kuin viennissä. Tavaramaksu on €/1000 kg brutto, ellei hinnastossa toisin mainita.

Nimikkeet
LiVi / Seloste
20 / Sahaamaton puutavara
21 / Sahattu puutavara
22 / Selluloosa, puuhioke, jätepaperi
23 / Paperi, paperituotteet, pahvi
24 / Vaneri, muut puuraaka-ainelevyt
25 / Muut puuteollisuustuotteet
26 / Rautamalmi, -rikaste, -romu
27 / Muu malmi, rikaste, romu
28 / Muut metallit, metalliteokset
– 28.1 / Rauta, teräs, epäjalot metallit (ei teokset)
29 / Koneet, laitteet, kuljetusvälineet
– 29.1 / Uudet moottoriajoneuvot
30 / Muut metallituotteet
31 / Raakaöljy
32 / Öljytuotteet
33 / Kivihiili ja koksi
34 / Polttoturve
35 / Lannoitteet
36 / Hiilikemikaalit, terva
37 / Muut kemianteollisuuden tuotteet
– 37.1 / Muoviraaka-aineet
– 37.2 / Natriumhydroksidi ja ligniini, 50 %:n liuos Tekninen tärkkelys HS35.05, puumelassi HS 38.04, fosfaatit HS 28.35
38 / Raakamineraalit
39 / Sementti, kalkki, teolliset mineraalituotteet
40 / Vilja
41 / Sokerijuurikas
42 / Tuoreet hedelmät, vihannekset, peruna
43 / Elävät eläimet
44 / Ruoka-aineet
– 44.1 / Eläinten rehu, juurikasmelassi HS 17.03
45 / Öljykasvit, kasviöljyt, eläinrasvat
46 / Tekstiiliraaka-aineet, vuodat, kumi
47 / Nahat, tekstiilit, vaatteet, jalkineet
48 / Lasi, keramiikkatuotteet
49 / Muut teollisuustuotteet
50 / Muu erittelemätön tavara
51 / Sekalaiset tuotteet
52 / Yleismaksu erittelemättömästä tavarasta
55 / Junavaunuissa kuljetettava tavara
56 / Alukset

Aurajoen laituripaikat Martinsillalta alajuoksulle varataan Turun Kiinteistöliikelaitokselta. Lisätietoja Turun kaupungin sivuilta.

Antti Pekanheimo

operatiivinen johtaja

+358 50 5533 125