Haku

Sataman uudistuminen vahvistaa kilpailukykyä

Turun Satama on alansa edelläkävijä, joka toimii tiiviissä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Olemme mukana monissa projekteissa ja kehitämme uusia ratkaisuja, jotta voimme tehostaa laivaliikennettä ja sitä kautta matkustaja- ja rahtiliikenteen kannattavuutta. Tulevaisuuden satama rakentuu vastuullisen toiminnan, kehittyneen teknologian sekä toimivan infrastruktuurin avulla tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Teemme pitkäjänteistä kehitystyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansallisten ja kansainvälisten liikenneverkko- ja ympäristöhankkeiden sekä turvallisuuden ja toimintojen kehittämishankkeiden kautta. Vetovoimaiset ja kilpailukykyiset yhteydet Turusta muualle Eurooppaan toteutetaan yhdessä.

Edelläkävijä

Teemme pitkäjänteistä kehitystyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Kehitämme toimintaa

Kehittämistoimenpiteidemme tavoitteena on parantaa matkustaja- ja rahtiliikenteen teknologioita ja infrastruktuuria.

Kilpailukykyä

Olemme mukana monissa eri kehitysprojekteissa lisätäksemme matkustaja- ja rahtiliikenteen kannattavuutta.

Ferry Port Turku (1.4.2021–30.6.2024)

Ferry Port Turku projektissa suunnitellaan Ferry Terminal Turku -hankkeen infrastruktuuria, logistiikkaa ja turvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä.

 • varustamojen käyttöön tulevien laitureiden uusiminen sekä niihin liittyvien urakoiden hankintojen suunnittelu
 • kustannus-hyöty-analyysin muodostaminen yhteisterminaalin rakentamisesta
 • projektinhallinnan ja viestinnän suunnittelu

 • toimia projektin toteuttajana

Päättyneet projektit

Julkisen liikenteen lisääntyneiden turvallisuusriskien vuoksi Euroopassa on välttämätöntä minimoida vaaraa laivaliikenteen terminaaleissa. Matkustajaliikenteen turvallisuuden varmistaminen on erityisen haastavaa Turun ja Tukholman ydinsatamissa. Koska näiden kahden sataman välisessä linjaliikenteessä olevien laivojen satamakäynnit kestävät vain noin yhden tunnin, matkustajien laivasta poistuminen ja laivaan nousu sekä ajoneuvojen purkaminen ja lastaaminen on suoritettava ilman ylimääräisiä viiveitä, jotta alukset pysyisivät tiukassa aikataulussa. Tämä rajoittaa huomattavasti käytettävissä olevia vaihtoehtoja tarkastaa matkustajia, ajoneuvoja ja matkatavaroita.

SecurePax-projekti pyrkii hakemaan ratkaisuja tähän haasteeseen. Turun ja Tukholman matkustajasatamissa sekä Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleissa tullaan toteuttamaan yhdenmukaistettuja ja yhteen toimivia digitaalisia turvallisuus- ja ICT-ratkaisuja.

SecurePax-hanke toteuttaa digitalisoituja turvapalveluja ja ratkaisuja, joita ei ole aiemmin käytetty meriliikenteen matkustajaterminaaleissa kestävän ja tehokkaan meriliikenteen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Parhaat ratkaisut ja pilottiteknologiat toteutetaan kokonaisuudessaan Turun sataman matkustajaliikenteen yhteisterminaalissa hankkeen päättymisen jälkeen. Onnistuneet tulokset jaetaan myös Euroopassa laajemmin merenkulkualan toimijoille. SecurePaxille on myönnetty rahoitusta European Connecting Europe Facility -ohjelmasta (CEF).

Projektin tärkeimmät tavoitteet

 • Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleista matkaan lähtevien matkustajien henkilöllisyyden tunnistaminen ja tietojenvaihto asianomaisten viranomaisten kanssa. Tämä tehdään kartoittamalla ja kokeilemalla sopivia teknisiä ratkaisuja matkustajien ja heidän henkilöllisyytensä digitaaliseen rekisteröintiin.
 • Tutkia mahdollisuuksia estää ei-toivottujen henkilöiden laivaan nousu tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Tätä varten selvennetään kansainvälisen alusten ja satamarakenteiden turvajärjestelmän (ISPS-koodin) asianmukaista käsittelyä ja käytännön tulkintaa.
 • Ottaa käyttöön matkustajien ja vaarallisten kohteiden havaitseminen ajoneuvoissa, matkatavaroissa tai matkustajilla, Turun sataman matkustaja-alueella ja Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleissa Turun ja Tukholman satamissa. Tätä varten tutkitaan käytettävissä olevia tekniikoita ja kokeillaan sopivia ratkaisuja ja arvioidaan niiden teknistä soveltuvuutta ja sääntöjen noudattamista.
 • Tutkia tapoja erilaisten turvatoimintojen digitalisoitiin ja yhdenmukaistamiseen Turun sataman matkustajasataman alueella.
 • Testata 5G-verkkoteknologiaan perustuvaa sisäistä nopeaa laajakaistaverkkoa Turun sataman matkustajasataman alueella.

SMARTER-projekti oli osa Sea4Value-hanketta, jonka tarkoituksena oli luoda kansainvälisesti toistettavia malleja meriliikenteen digitalisaatioon, palveluinnovaatioon ja informaationkulkuun, jotka tukevat olemassa olevia laivastoja ja pitkällä tähtäimellä valmistavat älykkääseen ja autonomiseen merenkulkuun ja navigaatioon.

Projektina SMARTER pyrki yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tuottamalla tutkittuja suosituksia liiketoimintaan, datan käyttöön ja jakamiseen sekä standardisointiin. Keskiössä olivat kokeilut, joiden tarkoituksena oli nopeuttaa laivan kääntöaikaa, optimoida rekkaliikennettä sekä sujuvoittaa ja parantaa henkilöliikennettä.

Projektin tärkeimmät tavoitteet

 • Kehittää ratkaisuja, jotka vähentävät ropax- ja roro-satamien päästöjä optimoimalla satamatoimintoja ja parantamalla sekä tavara- että matkustajavirtojen hallintaa.
 • Mahdollistaa parempi kokemus kaikille toimijoille.

NextGen Link -projektissa päivitetään olemassa olevaa meriyhteyttä Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamien välillä. Meriyhteyden päivittäminen sisältää uuden matkustaja-autolautan (ro-pax) ylimääräiset ympäristöinvestoinnit sekä satamainvestoinnit vastaamaan uuden isomman aluksen tarpeita sekä kasvavaa rahti- ja matkustajamäärää. Projektissa mukana Suomesta Turun Satama, Turun kaupunki, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Ruotsista Tukholman Satama. Hanke on saanut EU:n CEF-rahoitusta.

Projektin tärkeimmät tavoitteet

 • lisätä meriliikenteen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä
 • parantaa matkustajien ja rahdin liikkumista Suomen ja Ruotsin välillä
 • edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää Itämeren alueella

Turun Sataman osuus projektissa

 • toimia projektin koordinaattorina
 • kehittää satama-alueen logistiikkaa liikennejärjestelyjen ja ajoneuvojen mittauslaitteiston osalta
 • automatisoida laivan kiinnitykset ja irrotukset

Projektin tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan. Projekti toimii pioneerina satamien digitalisaation avaukselle pyrkien samalla pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Projektin tavoitteena on tuoda satamanpitäjien esimerkeillä ymmärrystä digitalisuudesta sekä herättää muissa logistiikka-alan toimijoissa kiinnostusta ja sitoutumista digitalisuuden tuomiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • Digitalisaation avulla satamat kytketään yhä aktiivisemmaksi osaksi eurooppalaista ydinverkkokäytävää, jolla vaikutetaan liikenteen solmukohtien pullonkauloihin, parannetaan rajat ylittäviä yhteyksiä ja edistetään tavaraliikennemuotojen integraatioiden yhteen toimivuutta
 • Projektissa selvitetään käytössä olevien järjestelmien nykytila ja tunnistetaan kriittisimmät toimintaprosessit, joissa havaitut haasteet voidaan ratkaista digitalisoimalla
 • Tavoitteena on kehittää satamien osaamista, kyvykkyyttä, erikoistumista ja ulospäin suuntautumista vastaamaan tulevaisuuden kilpailukyvyn ja uudistumisen tarpeeseen

Turun Sataman osuus projektissa:

 • olla projektin osarahoittaja
 • kuulua projektin ohjausryhmään

Itämeren alueen toimijoiden kykyä varautua onnettomuuksiin haluttiin parantaa yhdenmukaistamalla Itämeren alueen pelastuslaitosten ja satamien turvallisuuskäytäntöjä. Turun yliopiston johtama yhteistyöhanke sai EU:n Itämeriohjelmalta rahoituksen vuosille 2016–2019. Projektissa oli mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maasta.

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • kehittää satamien turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa alati muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten ja -vaatimusten kanssa toimimista
 • parantaa Itämeren alueen toimijoiden tietoisuutta toistensa käytännöistä ja lisätä yhteydenpitoa alueen toimijoiden kesken
 • edistää riskienhallintamenetelmien hyödyntämistä ja nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Turun Sataman osuus projektissa:

 • projektin puitteissa järjestettäviin turvallisuusharjoituksiin osallistuminen
 • kulunvalvonnan laajennus Pansion rakenteilla olevalle alueelle.

Neptunes-projekti pyrki vähentämään alusten satamassaolon aikaista melua kehittämällä yleismallin melun mittaamiseen, ohjeistuksen aluksen melutason määrittelyyn (melutodistus) sekä kokoamalla parhaat käytännöt melun vähentämiseksi. Hankkeeseen osallistui satamia Euroopasta, Kanadasta sekä Australiasta. Kyseessä ei ole ulkopuolisella rahoituksella (kuten esim. EU) toteuttava projekti, vaan satamat rahoittavat projektin kokonaan itse.

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • parempi näkemys alusten aiheuttamista meluongelmista
 • eri alustyyppien ja melulähteiden merkitys meluun
 • parempi ymmärrys melun mittaamisesta ja arvioinnista lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyvien ongelmien käsittely melun vähentämiskeinot (best practices).

Turun Sataman osuus projektissa:

 • olla mukana ohjausryhmässä
 • toimia osarahoittajana.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109