Sök

Utvecklingen i hamnen stärker konkurrenskraften

Åbo Hamn är en föregångare i sin bransch och har ett nära samarbete med sina partner. Vi deltar i många projekt och utvecklar nya lösningar för att effektivisera fartygstrafiken och därigenom öka lönsamheten i passagerar- och godstrafiken. Framtidens hamn byggs upp till en effektiv helhet med hjälp av ansvarsfull verksamhet, avancerad teknik och fungerande infrastruktur. Vi samarbetar långsiktigt med övriga aktörer inom nationella och internationella utvecklingsprojekt kring transportnätet och miljön samt inom projekt för att utveckla säkerheten och funktionerna. Tillsammans kan vi uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga förbindelser från Åbo till övriga Europa.

Går i spetsen

Vi bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete med andra aktörer i både nationella och internationella projekt.

Utvecklar veksamheten

Målet med våra utvecklingsåtgärder är att förbättra tekniken och infrastrukturen i passagerar- och godstrafiken.

Konkurrensförmåga

Vi deltar i ett flertal olika utvecklingsprojekt för att öka lönsamheten i passagerar- och godstrafiken.

Ferry Port Turku (1.4.2021–30.6.2024)

Ferry Port Turku projektet planerar åtgärder för att utveckla Ferry Terminal Turku-projektets infrastruktur, logistik och säkerhet.

 • förnyelse av kajplatserna som kommer att användas av rederierna och planering av upphandling av relaterade kontrakt
 • utarbetande av en kostnads-nyttoanalys relaterad till byggandet av en gemensam terminal
 • projektledning och kommunikationsplanering

 • agera som projektgenomförare

Slutförda projekt

På grund av de höjda säkerhetsriskerna i kollektivtrafiken är det nödvändigt att i Europa minimera riskerna i terminalerna för fartygstrafik. Det är särskilt svårt att garantera säkerheten för passagerartrafiken i stomhamnarna i Åbo och Stockholm. Eftersom hamnalöpen för fartygen i linjetrafik mellan dessa två hamnar bara räcker cirka en timme, måste passagerarnas av- och ombordstigning samt lossandet och lastandet av fordon ske utan onödiga fördröjningar för att fartygen ska hålla sin strama tidtabell. Detta begränsar avsevärt de alternativ som står till buds för att kontrollera passagerare, fordon och bagage.

Målet med projektet SecurePax är att hitta lösningar på det här problemet. I Åbos och Stockholms passagerarhamnar samt i Viking Lines och Tallink Siljas passagerarterminaler genomförs samordnade och kompatibla digitala säkerhets- och ICT-lösningar.

Projektet SecurePax genomför digitaliserade skyddstjänster och lösningar som inte tidigare använts i passagerarterminaler för sjötrafik för att säkerställa hållbar och effektiv sjötrafik på lång sikt. De bästa lösningarna och pilottestade teknikerna genomförs i sin helhet i Åbo hamns gemensamma terminal för passagerartrafiken efter projektet. De framgångsrika resultaten delas också på bredare front bland sjöfartsaktörer inom Europa. SecurePax har beviljats finansiering ur programmet European Connecting Europe Facility (CEF).

 • De viktigaste målen i projektet
 • ID-kontroll av passagerare som reser från Viking Lines och Tallink Siljas passagerarterminaler och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Det här görs genom att kartlägga och testa lämpliga tekniska lösningar för digital registrering av passagerarna och deras identitet.
 • Undersöka möjligheterna att förhindra ombordstigning av icke önskvärda personer i nära samarbete med nationella myndigheter. För det här ändamålet förtydligas den ändamålsenliga hanteringen och den praktiska tolkningen av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden).
 • Ta i bruk identifiering av passagerare och farliga föremål i fordon, bagage eller hos passagerare i Åbo hamns passagerarområde och i Viking Lines och Tallink Siljas passagerarterminaler i hamnarna i Åbo och Stockholm. För det här ändamålet studeras den tillbudsstående tekniken. Lämpliga lösningar testas och deras tekniska lämplighet och efterlevnaden av reglerna utvärderas.
 • Undersöka sätt att digitalisera och förenhetliga olika skyddsåtgärder i Åbo hamns passagerarhamn.
 • Testa det interna snabba bredbandsnätet som baserar sig på 5G-nätteknik i passagerarhamnen i Åbo hamn.

Projektet SMARTER ingår i projektet Sea4Value med syftet att skapa modeller som även kan tillämpas internationellt för digitalisering av sjötrafiken, tjänsteinnovation och informationsgång som stöder de befintliga flottorna och på lång sikt ger beredskap för intelligent och autonom sjöfart och navige

Målet med projektet SMARTER är samhällspåverkan genom att utarbeta beprövade rekommendationer för affärsverksamhet, dataanvändning och datadelning samt standardisering. Fokus ligger på test som syftar till att påskynda fartygets vändtid, optimera långtradartrafiken samt att göra persontrafiken smidigare och bättre.

De viktigaste målen i projektet

 • Utveckla lösningar som minskar utsläppen från ropax- och roro-hamnar genom att optimera hamnfunktionerna och förbättra hanteringen av både gods- och passagerarflödena.
 • Ge alla aktörer en bättre upplevelse.

Projektet NextGen Link uppdaterar den befintliga sjöförbindelsen mellan hamnarna i Åbo, Mariehamn och Stockholm. I uppdateringen av sjöförbindelsen ingår extra miljöinvesteringar i en ny passagerar-bilfärja (ropax) samt hamninvesteringar för att tjäna det större fartygets behov och de ökade gods- och passagerarvolymerna. I projektet deltar Åbo Hamn, Åbo stad, Viking Line och Mariehamns hamn från Finland och Stockholms Hamn från Sverige. Projektet har fått EU:s CEF-finansiering.

De viktigaste målen i projektet

 • göra sjötrafiken mer hållbar och miljövänlig
 • förbättra passagerar- och godstrafiken mellan Finland och Sverige
 • främja efterfrågan på alternativa bränslen i Östersjöområdet.

Åbo Hamns andel i projektet

 • inneha rollen som projektkoordinator
 • utveckla logistiken i hamnområdet i fråga om trafikarrangemang och utrustning för mätning av fordon
 • automatisera fartygens förtöjning och losskastning.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109