Sök

Bullerstörningar bekämpas på olika sätt

Bullret från hamnverksamheten regleras i hög grad genom bestämmelserna i Hamnens miljö-tillstånd. Bullernivån i hamnen övervakas med hjälp av bullerutredningar, där hamnverksamhetens bullerutsläpp granskas i olika situationer och bullervärdena jämförs med de värden som fastställts i hamnarnas miljötillstånd. I stamhamnen gjordes den senaste bullerutredningen vid årsskiftet 2020–2021 och nästa gång som bullersituationen kommer att undersökas är 2025. I fråga om hamnverksamheten i Pansio uppföljs bullersituationen enligt samma tidtabell som för stamhamnen.

Minskande av bullerstörningar allt viktigare i framtiden

Huvuddelen av bullret i hamnverksamheten orsakas av fartygsanlöp, ljud i samband med lastning och lossning samt fordonstrafiken till och från hamnen. I Åbo hamn är bullret periodiskt och koncentrerar sig till timmarna kring passagerarfartygens morgon- och kvällsavgångar.

Bekämpningen av bullerstörningar har en stor betydelse i framtidens Åbo. Bosättningsområdena breder ut sig allt närmare hamnen, vilket har skapat ett starkt incitament för utvecklingsarbetet.

Att minska bullerstörningarna blir allt viktigare i framtiden eftersom boendet och serviceutbudet i Åbo centrum utvidgar sig i riktning mot hamnen. Buller från hamnverksamheten har förtydligats bland annat i samband med Ferry Terminal Turku stationsplanering.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109