Sök

Bullerstörningar bekämpas på olika sätt

Bullret från hamnverksamheten regleras i hög grad genom bestämmelserna i Hamnens miljö-tillstånd. Bullernivån i hamnen övervakas med hjälp av bullerutredningar, där hamnverksamhetens bullerutsläpp granskas i olika situationer och bullervärdena jämförs med de värden som fastställts i hamnarnas miljötillstånd. I stamhamnen gjordes den senaste bullerutredningen vid årsskiftet 2020–2021 och nästa gång som bullersituationen kommer att undersökas är 2025. I fråga om hamnverksamheten i Pansio uppföljs bullersituationen enligt samma tidtabell som för stamhamnen.

Minskande av bullerstörningar allt viktigare i framtiden

Huvuddelen av bullret i hamnverksamheten orsakas av fartygsanlöp, ljud i samband med lastning och lossning samt fordonstrafiken till och från hamnen. I Åbo hamn är bullret periodiskt och koncentrerar sig till timmarna kring passagerarfartygens morgon- och kvällsavgångar.

Bekämpningen av bullerstörningar har en stor betydelse i framtidens Åbo. Bosättningsområdena breder ut sig allt närmare hamnen, vilket har skapat ett starkt incitament för utvecklingsarbetet.

Att minska bullerstörningarna blir allt viktigare i framtiden eftersom boendet och serviceutbudet i Åbo centrum utvidgar sig i riktning mot hamnen. För att hitta nya lösningar för bullerbekämpningen deltog vi i det internationella projektet Neptunes. Inom ramen för detta samprojekt mellan tio hamnar utvecklades bland annat en enhetlig metod för mätning av fartygsbuller och för klassificering av fartyg utifrån deras buller. Man kartlade även bästa praxis för att minska det fartygsgenererade bullret.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109