COVID-19 INSTRUKTIONER

Åbo Hamn har förberett sig för att förhindra spridning av coronavirus. Hamnen följer instruktionerna från olika myndigheter och Åbo stad. För att förhindra att coronavirus sprids är följande åtgärder i kraft tills vidare.

Läs alla instruktioner (ENG)
Sök

Arbetsuppgifterna i hamnen utgör en helhet

Åbo Hamn har i uppgift att garantera en säker, smidig och lönsam fartygstrafik mellan Finland och övriga Europa – i dag och i framtiden. Det här möjliggörs av de yrkespersoner som arbetar vid våra olika verksamhetsenheter. Varje hamnanställd är en viktig del av vår gemensamma historia. Vi har varit en port västerut i nästan 870 år. Vår grundläggande uppgift har förblivit densamma genom århundradena, men vårt arbete har fått nya former och metoder. Vi betjänar alltid våra kunder med en positiv attityd och vi utvecklar vår verksamhet genom att göra saker tillsammans.

Ett gäng mångsidiga yrkespersoner

Huvudprocesserna i Hamnens verksamhet är fartygstjänsterna och uthyrningsverksamheten. I Hamnen finns dessutom stödprocesser för dessa funktioner i form av byggande, underhåll, ekonomi och administration, marknadsföring och kommunikation samt miljö och säkerhet.

DEN OPERATIVA AVDELNINGEN
Hamnens operativa avdelning består av två olika funktioner: fartygstjänsterna och säkerhetstjänsterna. De som arbetar vid dessa enheter har hand om arrangemangen kring fartygstrafiken och de operativa åtgärderna i anslutning till den samt den allmänna säkerheten i hamnområdet, passerkontrollen och övervakningen av att trafiken och godshanteringen är säker.

DEN TEKNISKA AVDELNINGEN
Hamnens tekniska avdelning består av tre olika funktioner: underhållstjänster, byggtjänster och elektriska tjänster. De som arbetar vid dessa enheter har hand om de reparations- och underhållsarbeten på mark- och vattenområdena som behövs för att upprätthålla och utveckla hamnverksamheten samt även i fråga om de konstruktioner, byggnader och annan teknisk apparatur och utrustning som relaterar till dessa. Enheten ansvarar också för byggnadsprojekt.

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Enheten för ekonomi och administration består av två olika funktioner: personalgruppen och ekonomigruppen. De som arbetar vid dessa enheter ansvarar för den omfattande helhet som Hamnens ekonomi utgör samt utvecklar de HR-relaterade funktionerna genom att arbeta för att kompetenta människor arbetar med rätt uppgifter och utför ett resultatrikt och betydelse-fullt arbete i Hamnen.

FÖRSÄLJNING
De som arbetar inom försäljningen har i uppgift att känna våra kunder och skapa nya kundrelationer. Försäljningen ansvarar också för Hamnens hyresprocesser och uthyrningen av lediga lokaler och markområden samt ingår avtal.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION
Marknadsförings- och kommunikationsteamet ansvarar bland annat för intern och extern kommunikation och marknadsföring i flera kanaler, arrangerandet av marknadsförings- och kundevenemang, deltagandet i mässor samt kontakten till olika intressentgrupper.

ÄR DU INTRESSERAD? TA KONTAKT

Kim Söderström

ekonomi- och förvaltningsdirektör

+358 44 9074 515