Sök
Säkerhet i hamnområdet

Kontrollerad och yrkeskunnig hantering om farlig gods

Vid hanteringen av farligt gods följs i Åbo hamn de gällande bestämmelserna och följande säkerhetsprinciper.

Åbo Hamns verksamhet styrs av säkerhetsprinciper

 • Personsäkerheten på hamnområdet tryggas.
 • Lagstadgade brandsyner utförs på behörigt sätt i hamnområdet.
 • Lagring av onödig brandbelastning, såsom virke, i och i närheten av lagerskydden undviks.
 • Transporten, förvaringen och lagringen av farligt gods övervakas.
 • Hamnens intressentgrupper får korrekt och saklig information om transporter av farligt gods.
 • Målet är att förhindra stora egendomsskador med hjälp av framförhållning.
 • Skadliga miljöutsläpp förhindras.

Bestämmelser som iakttas

 • författningar om farligt gods som bulklast: IBC-koden, BCH-koden
 • författningar om farligt gods som enhetslast: IMDG-koden
 • författningar om flytande bränslen och förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg: Marpol 73/78.

Alla enheter lastade med farligt gods som kommer till hamnområdet ska förses med märken som visar farlighetsklassen enligt IMDG-koden, det internationella regelverket för sjötransport av farligt gods. Hamnen övervakar transporterna av farligt gods inom sitt område och ingriper omedelbart i försummelser såsom

 • bristfällig märkning av enheter eller
 • underlåtenhet att uppfylla kraven på separering mellan olika klasser.

Hamnen godkänner ADR/RID-transportformer i hamnområdet om transporterna är en integre-rad del av transportkedjan (t.ex. en bil eller ett tåg lossar/lastar till eller från terminalen). Åbo Hamn följer detta förfarande i begränsad utsträckning. För enheter som förs till hamnens förvaringsområde för farligt gods, kommer inte ADR/RID-transportformer i fråga. Förbudet grundar sig på att det i ADR/RID-transportformerna används friklasser där enheterna inte behöver märkas med farosymboler, vilket gör det omöjligt att uppfylla kraven på separering mellan olika enheter.

Den som lossar enheten och rengör den ska också avlägsna markeringarna. Klistermärken i enlighet med IMDG-koden får inte avlägsnas från en tom transportenhet innan enheten har rengjorts på korrekt sätt. Hamnen avlägsnar inga markeringar från enheterna, utan låter transportera enheten/enheterna till ett slutet lagringsområde för farligt gods på den ansvariga aktörens bekostnad.

En förhandsanmälan/-förfrågan skickas till Hamnens fartygsservice via Portnet, e-post eller fax med en blankett som uppfyller de lagstadgade kraven.

Hamnen ansvarar inte för bristfälligt ifyllda förfrågningar och ger i sådana fall inte heller tillstånd för de ansökta lastpartierna.

En förhandsanmälan om import/export som sker på ett veckoslut eller en söckenhelg ska lämnas till Åbo Hamn 24 timmar tidigare under den föregående vardagen.

Förhandsanmälan

Farligt gods som ska transporteras via Åbo hamn (varupartier som hör under IMDG-koden, med undantag av flytande bränslen som transporteras som bulklast) ska anmälas på förhand. Anmälan ska göras i god tid, minst 24 timmar innan lastenheten förs till hamnen. Uppdragsgivaren ansvarar för att göra anmälan. Farligt gods som inte har anmälts i förväg tas inte emot.

Förhandsförfrågan

Utöver förhandsanmälan ska det för särskilt farligt gods eller för transporter av farligt gods som väger mer än 120 000 kg också göras en förhandsförfrågan tre dygn innan varupartiet kommer till Åbo hamn.

IMDG-klasser och skeppningsmängder som kräver förhandsanmälan
 • Klass 1 explosiva ämnen och föremål, undantaget 1.4S
 • Klass 5.2 organiska peroxider
 • Klass 7 radioaktiva ämnen, undantaget FN nr 2908–2911
 • För övriga klasser görs förfrågan om varupartiet/skeppningen överstiger 120 000 kg.

Ämnen som hör till IMDG-klass 1 (explosiva ämnen), 5.2 (organiska peroxider) och 7 (radioaktiva ämnen) ska transporteras bort från hamnområdet som direkta vidaretransporter. Vid export ska de lastas direkt på fartyget utan dröjsmål.

Maximal mängd explosiva ämnen och föremål/ skeppning

 • Klass 1.1, 1.2 partiets maximala vikt 20 000 kg
 • Klass 1.3 partiets maximala vikt 80 000 kg
 • Klass 1.4 partiets maximala vikt 120 000 kg
Maximal mängd organiska peroxider/skeppning
 • Klass 5.2 partiets maximala vikt 20 000 kg

Vid transport av särskilt farligt gods ska man med en förhandsförfrågan försäkra sig om att varupartiet får transporteras via hamnen. Förhandförfrågan ska göras tre dygn i förväg till Åbo Hamn. Som särskilt farligt gods klassificeras:

 • Explosiva ämnen och föremål som hör till klass 1 (undantaget 1.4S),
 • klass 5.2 (organiska peroxider) när varumängden överskrider 5 000 kg,
 • klass 7 (radioaktiva ämnen), undantaget FN nr 2908–2911.

Förhandsförfrågan gäller också alla andra IMDG-klasser i fråga om stora partier (över 120 000 kg). Underkategorin 1.4S omfattas inte av förhandsförfrågan.

Alla transporter som omfattas av förhandsförfrågan är direktexport/-import. Dessa ska hämtas direkt från fartyget eller köras direkt till fartyget. De får inte förvaras ens tillfälligt i hamnområdet.

TA KONTAKT

Pauliina Roti

HR- och säkerhetschef

+358 50 5533 123