Sök

Åbo tryggar Slottsuddens storprojekt med ändringar i tidsplanerna

Nyheter - 2022 - Ferry Terminal Turku schema ändras

Åbo stad ändrar tidsplanerna för utvecklingen av Slottsudden och områdets storprojekt. Investeringarna i piren i samband med passagerarterminalen skjuts fram med ett år och hyresavtalet för fältområdena som är i hamntrafikens bruk förlängs till årets 2026 slut.

Tidsplanerna ändrar eftersom Åbo vill säkerställa att den nya passagerarterminalen, hamnstrukturerna samt Museum för historia och framtiden kan byggas inom ramen för de planerade budgeterna. Bakomliggande orsaker är i synnerhet ökande stålpriser och byggkostnader på grund av kriget i Ukraina.

Alla projektens planeringsarbete i staden och hamnen fortsätter tillsammans med samarbetspartner utan avbrott även i detta nya läge.

– Åbo stad förenhetligar tidtabellerna för Slottsuddens storprojekt med syftet att hålla styr på kostnaderna och förbättra funktionerna, säger Åbo stads ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen.

Stadsstyrelsen i Åbo beslöt i sitt möte den 6 juni att Åbo ska inleda förhandlingar med Trafikledsverket om flytt av hamnspåret från dess nuvarande sträckning till norra sidan av hamnen. Ändringarna i tidsplanerna ger extratid att genomföra det nya elektrifierade spåret för persontrafik från bangården i Muhkuri till Åbo hamn.

Starten av kajbygget flyttas fram

Förberedelserna av ändringarna i tidsplanerna har påbörjats i styrelsen för Åbo Hamn Ab, som i sitt möte den 14 juni beslöt att avbryta upphandlingen av bygget av ny kajplats för Viking Line samt att flytta fram inledningen av kajentreprenaden. De erhållna anbuden översteg entreprenadens ursprungliga kostnadskalkyler.

En avsevärd del av Slottsudden är uthyrd för hamnfunktionerna. Visstidshyresavtalet mellan Åbo stad och Åbo Hamn Ab upphör år 2025. I sitt möte beslöt hamnbolagets styrelse även att framställa för Åbo stad att hyresavtalet för landområdet som används av den nuvarande hamntrafiken skall förlängas till slutet av år 2026.

Projektet för Åbos hamnterminal fortsätter oförändrat i sin helhet med undantag för pirentreprenaden och reparationerna av Tallink Siljas kaj.

– Bägge dessa delprojekt flyttas framåt med ett år och därmed förskjuts färdigställandet av hela projektet med motsvarande tid. Övriga planerings- och motsvarande arbeten fortsätter enligt tidsplanen. Avsikten är att bygget av terminalen alltjämt kan inledas år 2024, beskriver Erik Söderholm, verkställande direktör för Åbo Hamn Ab.

Det kommer att gå åt över femton kilometer sjuhundramillimeters stålpålar till Viking Lines kommande pir. På grund av kriget i Ukraina har priset på stål stigit markant och i kostnaderna för byggentreprenaden skulle i detta läge överskrida budgeten.

– Vi har därför beslutat att förkasta anbuden och konkurrensutsätta pirentreprenaden på nytt om cirka ett år, i hopp om att marknadspriset på stål sjunker, säger verkställande direktör Erik Söderholm.

Terminalbyggnaden, som enligt planerna skulle stå färdig år 2026, kommer nu att bli klar år 2027. Den nya passagerarterminalen planeras av PES-Arkkitehdit Ab.

Utvecklandet av hela hamnområdet är av stor betydelse och viktigt för Åbo stad.
Kostnaderna får inte stiga okontrollerat, och därmed måste man nu omarbeta tidsplanerna. Detta tryggar utvecklingen av såväl passagerarterminalen som av hela Slottsuddens område.

– Vi har anpassat vår verksamhet enligt det förändrade läget genast efter krigsutbrottet och de begynnande kostnadsökningarna. Vi söker flexibla lösningar och jag tror att denna extratid ger oss ännu bättre möjligheter än tidigare att kontrollera projekthelheten. Förutom en bättre kostnadseffektivitet strävar vi även efter att med hjälp av tidsallokerade investeringar skapa lokalt stimulerande element när en ekonomisk kräftgång hotar, säger ägarstyrningsdirektör Jarkko Virtanen.

Byggandet av det nya Museum för historia och framtiden skjuts fram med ett år

Ändringarna i passagerarterminalens tidsplan har direkta inverkningar på Slottsuddens övriga projekt. Måldatumet för Museum för historia och framtiden, som ska uppföras på landområdet som frigörs från hamntrafik, kommer att granskas så att det motsvarar ändringarna i passagerarterminalens tidsplan.

Museibyggnadens projektplan skulle som en följd av det förändrade läget komma till Åbo stadsfullmäktige för beslut under år 2026 och byggandet börjar år 2027. Den tidsmarginal som ingått i det tidigare tidsschemat möjliggör att museibyggnaden kan stå klar under år 2029.

– Beslutet att förverkliga museet är ett jubileumsbeslut fattat av Åbo stad till Finlands självständighets jubileumsårs ära. Färdigställandet av museibyggnaden är en del av Åbos 800-årsjubileumsår, och vi siktar fortfarande på detta mål trots de ändrade omständigheterna, säger Joanna Kurth, projektchef för Museum för historia och framtiden.

Planläggningen av museet fortgår enligt tidigare schema. Stadsstyrelsen godkände den 27 september 2021 målsättningarna för museets detaljplaneändringar, och planförslaget går vidare till behandling enligt det principbeslut som stadsstyrelsen den 6 juni fattade angående hamnbanan.

Slottsuddens helhetsläge utvärderas på nytt under hösten 2022 för alla verksamheter som ingår i ärendet, samt igen efter ett år. Åbo har beredskap att snabbt starta upp olika delområden så fort kostnadstrycket förhoppningsvis lättar.

Förfrågningar
Jarkko Virtanen
ägarstyrningsdirektör, Åbo stad
jarkko.virtanen@turku.fi, tfn 050 559 0222

Erik Söderholm
verkställande direktör, Åbo Hamn Ab
erik.soderholm@portofturku.fi, tfn 050 553 3100

Joanna Kurth
projektchef, Museum för historia och framtiden, Åbo stad
tfn 050 371 0259, joanna.kurth@turku.fi