Sök

Avfallshanteringen i hamnen

Åbo Hamn ansvarar för ordnandet av grundläggande avfallshantering för fartygstrafiken och i hamnområdet och för avfallshanteringen i sina egna fastigheter. Hamnen har avfallshanteringsanvisningar för fartygen och aktörerna i området och separata anvisningar för fartygsombuden.

Riktlinjer för avfallshantering följs i hamnområdet

Mottagningen och hanteringen av fartygsavfall i hamnområdet iakttar Åbo Hamns anvisningar. Den som bryter mot anvisningarna är ersättningsskyldig gentemot Åbo Hamn för extra kostnader.

Avfallshanteringsplan som grund för verksamheten

Åbo Hamn Ab:s avfallshanteringsplan omfattar avfallet från både fartygen och hamnverksamheten. Fartygen och aktörerna i hamnområdet använder samma fasta avfallskärl i hamnområdet. Planeringen av avfallshanteringen tar hänsyn till de lokala avfallshanteringsbestämmelserna och de förfaranden som hör ihop med dem (Sydvästra Finlands avfallshanteringsbestämmelser). Avfallshanteringen genomförs i samarbete med företagen i Åbo hamn.

Hamnens avfallshanteringspraxis är integrerad i det certifierade verksamhetssystemet (kombinerat system för kvalitet, miljö och säkerhet). Verksamheten följs och utvecklas kontinuerligt utifrån systemet.
En utgångspunkt i verksamhetsutvecklingen är responsen och utvecklingsförslagen från kunderna.

Anmälan om bristfälligheter

Om du upptäcker bristfälligheter i anordningarna eller praxis för mottagandet av fartygsavfall i hamnen: vänligen kontakta hamnövervakningen, tfn 02 2674 122.

TA KONTAKT

Teemu Aaltonen

hamnmästare / fartygstjänster

+358 50 5533 184