Sök

Miljöarbetet ger resultat

Åbo Hamns läge i hjärtat av Östersjön med dess ömtåliga naturvärden förutsätter kontinuerlig uppföljning av verksamhetens miljökonsekvenser och förebyggande av skadeverkningar. De enskilda åtgärderna för att förbättra miljöfrågorna och minimera miljökonsekvenserna preciseras i Hamnens miljöprogram. Dessutom utarbetar vi årligen en miljörapport, som sammanställer de åtgärder och uppföljningar som gjorts under året. Grunden för miljöarbetet är ett certifierat miljösystem.

Mindre utsläpp, ökad energieffektivitet

Vi följer kontinuerligt upp miljökonsekvenserna av vår verksamhet och förutsätter även detsamma av samarbetspartnerna och underleverantörerna. Vi beaktar olika intressentgruppers synpunkter när det gäller att utveckla miljöfrågorna och samarbetar med både nationella och internationella organisationer.

”Inom miljöarbetet är det viktigt att samarbeta med andra aktörer. Tillsammans kan vi åstadkomma betydande resultat för en ren livsmiljö.”

Vårt långsiktiga arbete för miljön har också gett resultat. Luftutsläppen från hamnverksamheten har minskat med 16 procent per transporterade ton under åren 2011–2018. Också energieffektiviteten har förbättrats och elförbrukningen har under samma tid minskat med hela 24 procent. Vårt gällande miljöprogram syftar till att ytterligare förbättra dessa siffror och till att trygga havsnaturens välmående. Vårt beslut att sluta dumpa muddringsmassor till sjöss hänger ihop med det sistnämnda.

Hamns mål är att som en del av Åbo stad medverka till att minska utsläppen av växthusgaser. Hamns miljöprogram arbetar i samma riktning enligt stadens klimatplan; målet är ett koldioxidneutralt Åbo. Som ett led i Ports miljöarbete kommer Port gå över till elbilar i den dagliga verksamheten där det är möjligt. De första elbilarna anlände till hamnen i februari 2022. Alla personbilar i hamnen kommer att konverteras till elektriska i slutet av 2023, med skåpbilar som följer när fler alternativ blir tillgängliga.

Vi främjar de mål som uppställts för vårt miljöarbete genom att delta i många olika samarbetsprojekt som beaktar miljöfrågor.

Östersjöutmaning

Vi är också med i Östersjöutmaningen som initierats av Helsingfors stad och Åbo stad. Östersjöutmaningen, som fick sin start redan för elva år sedan, fortsätter med en ny femårsperiod och ett uppdaterat gemensamt åtgärdsprogram för åren 2019–2023. Åbo Hamns åtgärder under den nya perioden inbegriper bland annat vidareutveckling av avfallshanteringen för passagerarfartygen samt främjandet av en kolneutral klimatplan för hamnverksamheten.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109