Haku

Ympäristötyö tuottaa tuloksia

Turun sataman sijainti luontoarvoiltaan herkän Itämeren sydämessä edellyttää jatkuvaa ympäristövaikutusten seurantaa ja haittojen ennalta ehkäisemistä. Yksittäiset toimenpiteet ympäristöasioiden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi määritellään Sataman ympäristöohjelmassa. Lisäksi laadimme vuosittain ympäristöraportin, joka kokoaa yhteen vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ja seurannat. Ympäristötyön perustana on sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Vähemmän päästöjä, enemmän energiatehokkuutta

Seuraamme toiminnan ympäristövaikutuksia jatkuvasti ja samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta. Ympäristöasioiden kehittämisessä kuulemme eri sidosryhmien näkemyksiä ja teemme yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Ympäristötyössä on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä saavutamme merkittäviä tuloksia puhtaan elinympäristömme puolesta.

Pitkäjänteinen työmme ympäristön hyväksi on tuottanut myös tulosta. Satamatoiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat vähentyneet 82 % kuljetettuihin tonneihin nähden vuosien 2011–2021 aikana. Myös energiatehokkuus on parantunut sähkön kulutuksen pienennyttyä samaan aikaan peräti 24 prosenttia. Voimassa oleva ympäristöohjelmamme tähtää näiden edelleen parantamiseen sekä meriluonnon hyvinvoinnin turvaamiseen. Viimeksi mainittuun liittyy päätöksemme lopettaa ruoppausmassojen meriläjitys.

Sataman tavoitteena on, osana Turun kaupunkia, osallistua kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Sataman ympäristöohjelma toimii kaupungin ilmastosuunnitelman mukaan samaan suuntaan; tavoitteena on hiilineutraali Turku. Osana Sataman ympäristötyötä Satama on siirtynyt sähköautoihin päivittäisessä toiminnassa. Ensimmäiset sähköautot saapuivat satamaan vuoden 2021 helmikuussa. Kaikki Sataman henkilöautot ja pakettiautot vaihdettiin sähköisiksi vuosien 2021-2023 aikana.

Edistämme ympäristötyömme tavoitteita osallistumalla lukuisiin ympäristöasiat huomioiviin yhteistyöhankkeisiin.

Itämeri-haaste

Olemme mukana Helsingin ja Turun kaupunkien käynnistämässä Itämeri-haasteessa. Haasteen neljännellä toimenpidekaudella 2024–2028 painotetaan etenkin hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämistä, luonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä yhteistyötä ja osallistamista. Kaudelle on kuusi tavoitetta ja ne kattavat Itämeren tilaan merkittävimmin vaikuttavia uhkia ja keskeisimpiä ratkaisuja: meren kestävän käytön edistäminen, roskaantumisen estäminen, haitallisten aineiden vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, rehevöitymisen hillitseminen ja yhteistyön ja osallisuuden lisääminen. Turun Sataman toimenpiteet uudella kaudella liittyvät väylien ja satamien kunnossapidon vesistövaikutuksien kompensaatiomallin kehittämiseen, jossa selvitetään ja määritetään vesistöhaitan
edellyttämä kompensaatio tilanteissa, jolloin haittaa ei pystytä välttämään.

OTA YHTEYTTÄ

Markku Alahäme

tekninen johtaja

+358 50 5533 109