Sök

Mindre konsekvenser för vattenmiljön av muddring

Den största belastningen på vattenmiljön från hamnverksamheten i Åbo beror på muddringar av havsbottnen. Genom de muddringar som Åbo Hamn utför säkerställs att hamninloppen och hamnen är trafikdugliga. Merparten av muddringarna består av underhållsmuddringar, genom vilka man säkerställer att de officiella farledsdjup som meddelas sjöfararna stämmer.

Uppläggning av muddermassor på land minskar muddringens effekter på de närliggande vattnen

Vi har tillsammans med Åbo stad fattat ett beslut om att sluta dumpa muddermassor till havs senast 2024. I praktiken innebär detta att man börjar lägga upp massorna på land, vilket avsevärt minskar muddringsverksamhetens påverkan på de närliggande vattendragen och Erstans havsområde. Med tanke på detta inleddes ett utredningsarbete för att hitta lämpliga deponeringsområden. Arbetet leds av Åbo stad. Samtidigt kartläggs möjligheterna till fortsatt användning av de nya deponeringsområdena och muddermassorna.

Genom att utveckla muddringsverksamheten kan vi minska muddringens konsekvenser för vattenmiljön. Det har stor betydelse för havsområdenas organismer och deras välmående.

Färjstranden i Åbo valdes ut som det första möjliga objektet där lerjorden kunde läggas upp. Om de sediment som muddringarna gett upphov till placeras i invallade bassänger som byggs på den nuvarande landhöjningsmarken kan Latokari-området planläggas och där kan byggas av ett nytt, havsnära område med flervåningshus. Området har fått miljötillstånd från och med slutet av 2020 och de första sektionerna togs i bruket i november 2022.

TA KONTAKT

Markku Alahäme

teknisk direktör

+358 50 5533 109