Sök

Rivningen av hamnens gamla passagerarpaviljong ska påbörjas

NYHETER - Rivningen av hamnens gamla passagerarpaviljong

Passagerarpaviljongen som ligger längst ut på Slottsudden och som invigdes 1957 kommer nu att rivas. Byggnaden ligger i vägen för den iståndsättning av kajen som ska göras i området och byggandet av nya passagerargångar. Dessutom ligger byggnaden i ett låglänt område som riskerar att översvämmas från havet och den skulle bli för låg i förhållande till de kommande byggnaderna/konstruktionerna. Höjden på byggnadens golv ligger avsevärt lägre än markytan i det omgivande området samt den nya kajkanten. Passagerarpaviljongen ligger i ett område som är avspärrat för allmänheten.

Rivningsarbetet inleds i början av juni, vecka 23/2023.

Passagerartrafiken flyttade från den gamla passagerarpaviljongen till de nuvarande terminalbyggnaderna då de blev färdiga i början av 1970-talet. Passagerarpaviljongen har sedan dess varit i hamnövervakningens och tullens bruk.

Byggnaden har inte varit ett skyddat objekt i detaljplanen, men i samband med projektet Ferry Terminal Turku har man förhandlat med Museiverket om byggnadens skyddsvärden och rivningen har godkänts under förutsättning att Jussi Vikainens bronsrelief Väntar på stranden på byggnadens fasad och Hilkka Toivolas fresk Porten mot öst och väst inne i paviljongen flyttas undan rivningen. Bägge har redan flyttats och flytten bekostades av Åbo Hamn Ab.