Sök

Utökat planeringsområde i detaljplanen för Ferry Terminal Turku

Nyheter - 2022- FTT-asemakaavan suunnittelualuetta laajennettiin

Stadsmiljönämnden i Åbo godkände 13.9 de kompletterade målen i detaljplaneändringen för Ferry Terminal Turku. De senaste ändringarna i målen och områdesavgränsningen grundar sig på stadsstyrelsens principbeslut 6.6.2022 (§ 269) om spåret till hamnen. Stadsstyrelsen beslutade att som underlag för planeringen välja det alternativ där järnvägsspåret löper norrifrån från Pahaniemibron till passagerarhamnen. För att kunna flytta spåret och möjliggöra järnvägs- och vägförbindelser har planändringsområdet utökats norr om passagerarhamnen. Områdesavgränsningen ändras också i södra delen av planområdet så att avgränsningen stämmer överens med detaljplaneändringen för det angränsande Museet för historia och framtiden.

Målen med planen

Målet med ändringen i detaljplanen är att verksamheten i hamnområdet i enlighet med stadens strategiska mål ska utvecklas som en del av det maritima Åbo som växer fram och att den nya hamnterminalen ska stärka Åbos logistiska ställning. Hamnterminalen ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T.

Planändringen gör det möjligt att bygga den nya hamnterminalen samt de byggnader, trafikförbindelser och parkeringsarrangemang som den behöver. Målet är att få kostnadsfördelar och effektivisera fartygstrafiken med hjälp av nya lösningar. Byggandet av den nya terminalen ger dessutom en naturlig möjlighet att öka säkerheten på ett tidsenligt sätt. Syftet är att terminalen och dess trafikförbindelser ska vara i bruk 2027.

Läs mer om planen Ferry Terminal Turku >>