Haku

Tietosuojaseloste, Xoompoint-koulutusjärjestelmä

Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterin nimi
Turun Sataman verkko-oppimisalusta

Rekisterinpitäjä
Turun Satama Oy
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
turkuport@portofturku.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
Turvallisuuspäällikkö Pauliina Roti
Turun Satama Oy
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
turkuport@portofturku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa koulutusten järjestämistä, kun ne siirretään verkkoympäristöön ja asianosaiset voivat suorittaa koulutukset omassa aikataulussaan. Järjestelmän avulla helpotetaan myös työhön perehdyttämistä satama-alueella ja näin lisätään kaikkien satamassa työskentelevien työturvallisuutta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • työnantaja ja työnimike
  • muut rekisteröidyn antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Turun Satama voi luovuttaa rekisteritietoja Turun Sataman alueella toimiville asiakkailleen tai muille yhteistyötahoille luovutuksen ollessa käsittelyn tarkoituksen mukaista. Muuten Turun Satama ei luovuta rekisteritietoja muutoin kuin turvauhka- ja rikosepäilytapauksissa liikenteen turvallisuusvirastolle, poliisille tai muulle valvovalle viranomaiselle, kuten esimerkiksi tullille ja rajavartiolaitokselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.
Järjestelmässä sähköisesti käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisissä järjestelmissä, jotka varmuuskopioineen ovat asianmukaisesti suojattu teknisin ratkaisuin. Rekisteriin pääsy on rajattu vain rekisterin käsittelyn kannalta välttämättömille henkilöille ja käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta.

Rekisteriin pääsy on myös järjestelmän toimittajalla, jolla on ylläpitovastuu järjestelmästä. Rekisterin tietoja voidaan yhdistää Rekisterinpitäjän muiden henkilötietorekisterien tietoihin yhdistelyn ollessa käsittelyn tarkoituksen mukaista.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyyntö tarkastusoikeudesta omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan kohtuullisessa ajassa pyynnön saapumisen jälkeen. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan pyynnön esittämisen yhteydessä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia omien virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä voi olla myös oikeus pyytää poistamaan häntä koskevia henkilötietoja, ellei muu lainsäädäntö rekisterinpitäjää toisin velvoita.
Rekisteröidyn tietojen muutos- tai poistopyynnöt omiin tietoihin esitetään henkilökohtaisesti suoraan rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän henkilötiedot tarkastetaan pyynnön jättämisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset toteutetaan mahdollisimman pian.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien tietojen käyttö suoramarkkinointia, etämyyntiä, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on esitettävä rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse.