Haku

Tietosuojaseloste, ajoneuvojen matkustajalaskenta

Rekisterin nimi
Ajoneuvojen matkustajalaskennan pilotoinnin henkilötietorekisteri

Rekisterinpitäjä
Turun Satama Oy
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
turkuport@portofturku.fi

Rekisterin yhteyshenkilö
IT-päällikkö Pauli Räinä
Juhana Herttuan puistokatu 21
20100 Turku
pauli.raina@portofturku.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ajoneuvojen automaattisen matkustajamäärien laskennan pilotoinnissa tarvittaviden tietojen käsittely.
Kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös muussa Turun Satama Oy:n sekä Kradient Intelligence Oy:n tutkimus- ja tuotekehitystyössä.

Rekisterin tietosisältö
Pilotointiin osallistuvien:

 • valo- ja videokuvat
 • ajoneuvojen rekisterinumerot
 • etu- ja sukunimet tai nimimerkit
 • osallistumisajankohdat

Verkkolomake voi tallentaa myös:

 • laitteen mallin
 • käytetyn selaimen ja sen version
 • IP-osoitteen
 • laite-, eväste- ja/tai istuntotunnisteet
 • istunnon ajan ja keston
 • näytön tarkkuden ja käyttöjärjestelmän

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Pilottiin osallistuminen
 • Rekisteröidyn oma ilmoitus

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröityjen tietoja voidaan säännönmukaisesti luovuttaa seuraaville tahoille EU:n sisällä:

 • Kradient Intelligence Oy (Y: 2795174-6)

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaukset periaatteet
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.
Manuaalisesti toimitettavat tiedot siirretään tietojärjestelmiin ja paperinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 15). Pyynnöstä tiedoista annetaan kirjalliset kopiot. Alaikäisen tarkastusoikeutta käyttää hänen virallinen huoltajansa. 13 vuotta täyttäneellä ja hänen huoltajallaan on yhtenäistarkastusoikeus rekisterin tietoihin. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on enintään kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on erityisen monimutkainen ja laaja, voidaan määräaikaa jatkaa kahdella kuukaudella. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli jäljennöksiä pyydetään useampia, Satama voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainituilla perusteilla. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vaaraa rekisteröidylle tai jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Tietosuojavaltuutettu voi joissain tapauksissa antaa rekisterinpitäjälle määräyksen asiakkaan tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Turun Satama Oy
IT-päällikkö
Juhana Herttuan Puistokatu 21
20100 Turku

Henkilötietojen käsittelyn perusteiden lainmukaisuus
Rekisteröidyn suostumus

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kuin niillä nähdään olevan tutkimus- tai tuotekehityksellistä arvoa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-alaoitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto (EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 16).


Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.


Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.


Tietojen oikaisupyyntö toimitetaan alla olevaan osoitteeseen:


Turun Satama Oy
IT-päällikkö
Juhana Herttuan Puistokatu 21
20100 Turku