Haku

Ehdot palveluntarjoajille

Turun Satama Oy myöntää oikeuden tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti Turun Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella. Satama edellyttää seuraavia vaatimuksia palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta. Turun Satama Oy pidättää oikeuden rajoittaa palvelun tuottajien määrää.

Palveluntarjoajien vähimmäisvaatimukset Turun Satamassa

Turun Satama Oy myöntää oikeuden kyseisten palvelujen tarjoamiseksi yritysten Turun Satama Oy:lle tekemien ilmoitusten perusteella. Turun Satama Oy:lle tehtävissä ilmoituksissa tulee kuvata, miten yritys järjestää toimintansa täyttääkseen alla olevat vähimmäisvaatimukset ja liittää ilmoitukseensa tarvittavat dokumentit.

 • Yrityksen on noudatettava lakeja ja asetuksia, oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin tai muuhun EU-alueen yritysrekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin ja se on huolehtinut sosiaaliturvamaksujen, eläkevakuutusmaksujen ja verojen maksamisesta.
 • Yrityksen on liityttävä tilaajavastuu.fi-palveluun tai osoitettava todistuksilla neljännesvuosittain julkisten velvoitteiden hoitaminen.
 • Palveluntarjoaja vastaa toiminnastaan Turun Satama Oy:lle ja/tai kolmansille aiheutuneista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli palvelutarjoaja käyttää alihankkijoita, vastaa se käyttämänsä alihankkijan toiminnasta kuin omastaan ja sitoutuu huolehtimaan siitä, että alihankkija täyttää tässä tarkoitetut vähimmäisvaatimukset.
 • Palveluja tuottavan yrityksen on varauduttava vastuuvakuutuksin mahdolliseen vahinkotilanteeseen niin että vakuutus kattaa Turun Satama Oy:lle ja sen asiakkaille mahdollisesti aiheutuvat vahingot täysimääräisesti.
 • Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee satama-alueella liikkuessaan olla näkyvillä asianmukainen henkilökortti. Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla riittävät henkilökohtaiset turvavarusteet kuten pelastusliivi, kypärä, turvajalkineet ja standardin EN ISO 20471 mukainen CE-merkinnällä varustettu heijastava ja näkyvä vaatetus.
 • Palveluntarjoajan on raportoitava kirjallisesti palvelutapahtuman yhteydessä tapahtuneista vahingoista Turun Satama Oy:lle viipymättä tapahtuman sattumisesta. Mikäli vahinko jätetään ilmoittamatta tai ilmoitus viivästyy, vastaa palveluntuottaja ilmoittamatta jättämisestä tai ilmoituksen viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. Yrityksen on myös ilmoitettava kaikista satama-alueella havaitsemistaan onnettomuus-, vaara-, ympäristö- ja poikkeamatilanteista Turun Satama Oy:lle.
 • Satama voi toiminnallisista tai teknisistä syistä rajoittaa ulkopuolisten palveluntuottajien toimintaa.

 • Turun Sataman alueella palvelun tarjoajan on sitouduttava tarjoamaan palveluja kaikille aluksille kaikissa sataman osissa. Yritys sitoutuu tarjoamaan kiinnitys-/ irrotuspalveluja luotettavasti ja tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. Palveluja tarjoava yritys laskuttaa palvelut suoraan sen palveluja käyttäviltä varustamoilta tai sen edustajalta.
 • Yrityksen vastuuhenkilöillä on oltava vähintään 2 vuoden kokemus alusten kiinnitys-/irrotustehtävistä sekä VHF-radiopuhelimen käyttölupa. Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan kulloinkin työn suorittamisesta vastaavaa, työhön osallistuvaa tai paikalla työtä valvovaa henkilöä.
 • Yritys vastaa kiinnitys- ja irrotustapahtuman työturvallisuudesta.
 • Kaikilta kiinnitys-/irrotustyöhön osallistuvilta edellytetään palveluntarjoajan järjestämää työhön perehdytystä ja satama-alueella noudatettavien työturvallisuus- ja turvaohjeiden sekä viranomaislupien noudattamista.
 • Työssä on noudatettava palvelutason ja työturvallisuuden kannalta riittävää miehitystä. Satama voi asettaa tarkempia minimimiehitysvaatimuksia aluskoko-, aluskäynti- tai alustyyppikohtaisesti ilmoittamalla näistä palveluntarjoajalle.
 • Kiinnitys-/irrotuspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja käyttäville aluksille aiheudu palvelusta johtuvaa odotusta. Palveluntarjoajan on pystyttävä tarjoamaan kiinnitys-/irrotuspalveluja siten, että matkustajalaivoja on kyettävä palvelemaan ilmoitetun aikataulun mukaisesti ja muuta liikennettä saavuttaessa 2 tunnin sekä lähdettäessä tai siirrettäessä 20 minuutin vasteajalla tilauksesta.
 • Kiinnitys-/irrotuspalveluja tuottavan yrityksen on raportoitava viivytyksettä kiinnitys-/irrotustapahtuman yhteydessä tapahtuneista laituri- ym. vahingoista Turun Satama Oy:lle. Mikäli selkeästi havaittavissa oleva laituri- tai omaisuusvahinko jätetään ilmoittamatta eikä vahingon aiheuttajaa saada selville, vastaa kiinnitys- ja irrotuspalveluja suorittanut yritys syntyneestä vahingosta.
 • Yrityksen vastuuhenkilöiltä vaaditaan Turun Satama Oy:n teettämä turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen suppea turvallisuusselvitys.
 • Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä riittävät ensiapu- ja alkusammutustaidot. Puolella palveluntarjoajan henkilöstöstä tulee olla suoritettuna vedestä pelastautumiskoulutus.
 • Palveluntarjoajan henkilöstöllä tulee olla riittävä suomen- ja englanninkielen taito. Yksittäiseen kiinnitykseen tai irrotukseen osallistuvasta henkilöstöstä ainakin yhdellä tulee olla hyvä englannin kielen taito.
 • Palveluntarjoajalla on oltava vähintään yksi yhteyspiste, joka on saavutettavissa 24/7 VHF-radiopuhelimella sekä puhelimitse.
 • Palveluntarjoajalla tulee olla ajoneuvoja palvelun tuottamiseen, koska satama-alueelle liikkuminen jalan on rajoitettua. Ajoneuvot tulee olla varustettuna vilkkuvaloin ja ajoneuvoissa tulee ilmetä yrityksen tunnus ja nimi.
 • Talviaikaan palvelun tarjoajan on huolehdittava laiturin reunalla/työskentelyalueella työn edellyttämästä liukkauden torjunnasta.
 • Palvelutarjoajan tulee ilmoittaa alusten todelliset saapumis- ja lähtöajat Turun Satama Oy:lle, Turun Satama Oy:n vaatimassa muodossa.

 • Yritys sitoutuu tarjoamaan Turun Satama Oy:n hallinnoimalla alueella tankkauspalveluja luotettavasti ja tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. Palveluja tarjoava yritys laskuttaa palvelut suoraan sen käyttäjältä tai edustajalta.
 • Kaikilta tankkaustyöhön osallistuvilta edellytetään palveluntarjoajan järjestämää työhön perehdytystä ja satama-alueella noudatettavien työturvallisuus- ja turvaohjeiden sekä viranomaislupien noudattamista.
 • Tankkauspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja käyttäville aluksille tai muulle satamaliikenteelle aiheudu palvelusta johtuvaa odotusta tai haittaa.
 • Tankkauspalveluja tuottavan yrityksen on raportoitava palvelun tuottamisen yhteydessä tapahtuneista vahingoista Turun Satama Oy:lle.

 • Yritys sitoutuu tarjoamaan Turun Satama Oy:n hallinnoimalla alueella hinauspalveluja luotettavasti ja tasapuolisesti kaikille aluksille kysynnän mukaisesti. Palveluja tarjoava yritys laskuttaa palvelut suoraan varustamoilta tai sen edustajalta.
 • Kaikilta hinauspalveluun osallistuvilta edellytetään palveluntarjoajan järjestämää työhön perehdytystä ja satama-alueella noudatettavien työturvallisuus- ja turvaohjeiden sekä viranomaislupien noudattamista.
 • Työssä on noudatettava palvelutason ja työturvallisuuden kannalta riittävää miehitystä.
 • Hinauspalvelut on suunniteltava ja tuotettava niin, ettei palveluja käyttäville aluksille tai muulle satamaliikenteelle aiheudu palvelusta johtuvaa odotusta.
 • Hinauspalveluja tuottavan yrityksen on raportoitava palvelun tuottamisen yhteydessä tapahtuneista laituri-, merenkulunturvalaiteiden ym. vahingoista Turun Satama Oy:lle.

 • Turun Satama Oy:llä on voimassa oleva Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymä jätehuoltosuunnitelma. Sataman pitäjän on laadittava sataman jätehuoltosuunnitelma satamaa käyttävistä aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi merenkulun ympäristönsuojelulain (MYSL, 1672/2009) nojalla. Jätehuoltosuunnitelmassa ja sen liitteissä on kuvattu jätehuollon tämän hetkiset toteuttamismenettelyt ja vähimmäisvaatimukset.
 • Alusjätteiden vastaanottopalvelut kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Vähimmäisvaatimukset jätehuoltopalvelujen osalta julkaistaan kilpailutusten yhteydessä. Osa aluksista on vapautettu jätteiden jättöpakosta viranomaisten antaman eri päätöksen perusteella.
 • Turun Satama Oy:llä on toistaiseksi voimassa olevat jätehuoltosopimukset seuraavat jäte-erien osalta
  • aluksista peräisin olevat kiinteät jätteet
  • vaarallisten jätteiden nouto ja kuljetus
  • aluksista peräisin olevien öljyjätteiden nouto ja kuljetus
  • aluksilta peräisin olevien käymälävesien nouto ja kuljetus.
 • Jätehuollon palveluja voi tarjota erikseen ainoastaan sellaisille säännöllisen linjaliikenteen aluksille, jotka voivat hakea vapautusta viranomaiselta satamien järjestämästä jätehuollosta sekä ilmoitusvelvollisuuksista.

 • Yrityksen on kuvattava satamapalvelujen järjestäminen ja vähimmäisvaatimusten täyttäminen hakemuksessaan.
 • Turun Satama Oy ottaa vastaan ilmoittautumisia palveluntarjoajiksi 24.3.2019 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa Turun Satamalle, (sähköposti turkuport(at)portofturku.fi), tai henkilökohtaisesti Turun Satama Oy:n käyntiosoitteessa, Juhana Herttuan puistokatu 21, 20100 Turku.
 • Asian käsittelystä Satama perii hinnastonsa mukaisen käsittelymaksun. Lisäksi mahdollisista aluevarauksista, infran käytöstä tai Turun Satama Oy:n tuottamista palveluista peritään asiasta tehtävän sopimuksen tai hinnaston mukainen maksu.
 • Turun Satama Oy tekee päätöksen oikeudesta tarjota palveluita kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä.
 • Turun Satama Oy seuraa ja tarvittaessa tarkastaa palveluntarjoajien toiminnan vähimmäisvaatimustenmukaisuutta ja Turun Satama Oy:llä on oikeus yksipuolisesti perua oikeus tarjota palveluita, mikäli toimija ei huomautuksesta huolimatta täytä vähimmäisvaatimuksia.

 • Palveluntarjoaja voi valittaa Turun Satama Oy:n tekemästä päätöksestä sen mukaan mitä asiasta on säädetty.
 • Palveluntarjoajalla on velvollisuus osoittaa Turun Satama Oy:n pyynnöstä noudattavansa asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Turun Satama Oy voi peruuttaa oikeuden palveluiden tarjoamiseen, mikäli palveluntarjoaja ei Turun Sataman kirjallisesta huomautuksesta neljä (4) viikon kuluessa korjaa toimintaansa vähimmäisvaatimusten mukaiseksi.
 • Turun Satama Oy:llä on oikeus kieltää palveluntarjoajan toiminta satama-alueella välittömästi, mikäli palveluntarjoaja tahallisesti tai törkeällä tavalla rikkoo vähimmäisvaatimuksissa asetettuja ehtoja ja velvoitteita.
 • Palveluntarjoajan tulee hyväksyttää toimintansa ja palvelun tuottamisen muutokset Turun Satama Oy:lle vähintään yksi (1) kuukausi ennen aiottua muutoksen voimaantuloa. Palveluntarjoaja ei voi siirtää oikeuttaan tarjota kiinnitys- ja irrotuspalveluita toiselle palveluntarjoajalle.
 • Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa kirjallisesti Turun Satama Oy:lle aikomuksestaan lopettaa palveluiden tarjoaminen satama-alueella. Ilmoitus tulee tehdä vähintään neljä (4) kuukautta ennen palveluiden tarjoamisen lopettamista.

LISÄTIETOJA

Antti Pekanheimo

operatiivinen johtaja

+358 50 5533 125