Haku

Itämerihaaste jatkuu – neljäs toimenpidekausi korostaa laajaa yhteistyötä vesiensuojelussa

Uutinen - Itämerihaaste jatkuu

Itämeri on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista koko maailmassa ja sen käyttöpaine on valtava. Itämeri on myös yksi maailman saastuneimmista meristä. Kansallista ja kansainvälistä suojelutyötä on tehty jo vuosikymmeniä, mutta menneiden vuosikymmenten liian suuri kuormitus näkyy meressä edelleen. Itämerta uhkaavat erityisesti ihmistoiminnan ravinnekuormitus, ilmastonmuutos, haitalliset aineet, ja globaali luontokato.

Turku ja Helsinki perustivat Itämerihaasteen vuonna 2007 sitoutuen samalla konkreettisiin suojelutoimiin, jotka ylittävät lainsäädännön vähimmäisvaatimukset ja haastoivat muut toimijat mukaan verkostoon.

Sekä Turku että Helsinki ovat onnistuneet vähentämään Itämeren kuormitusta ja useat toimiviksi todetut ratkaisut ovat jääneet osaksi kaupunkien normaalia toimintaa.

Uusi, vuodet 2024–2028 kattava Itämeri-toimenpideohjelma on järjestyksessään neljäs. Tammikuussa alkaneella neljännellä toimenpidekaudella 2024–2028 painotetaan etenkin hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämistä, luonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä yhteistyötä ja osallistamista. Yhä tärkeämpää on myös laaja yhteistyö ja ympäröivän yhteiskunnan osallistaminen vesiensuojeluun.

Itämerihaasteen uusi toimenpideohjelma koostuu 27 toimenpiteestä. Toimenpiteet tukevat kuutta tavoitetta, jotka kattavat Itämeren tilaan merkittävimmin vaikuttavat uhat ja keskeisimmät ratkaisut. Tavoitteet ovat rehevöitymisen hillitseminen, haitallisten aineiden vähentäminen, vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuuden lisääminen, merten kestävän käytön edistäminen, roskaantumisen estäminen sekä yhteistyön ja osallisuuden lisääminen.

Turun Satamassa koetaan, että maankäytön muutosten ja meritulvien sekä rankkasateiden mahdollisen yleistymisen kautta hulevesien käsittely tulee entistä tärkeämmäksi myös satama-alueella. Roskaantumisen estämiseksi Satama on jo tehnyt useita toimenpiteitä, joista yksi tärkeimmistä on aluksille tarjottava jätehuoltopalvelu sekä no-special-fee-järjestelmä.

Turun Satama seuraa uudella kaudella mielenkiinnolla väylien ja satamien kunnossapidon vesistövaikutuksien kompensaatiomallin kehittämistä. Työssä selvitetään ja määritetään vesistöhaitan edellyttämä kompensaatio tilanteissa, jolloin haittaa ei pystytä välttämään.

Sataman intresseissä on myös Aurajoen valuma-alueiden vesien kuormituksen vähentäminen. Mikäli kiintoainekuormitusta saadaan vähennettyä, myös ruoppauksen tarve pienenee.