Miljö

Målet för Åbo Hamn är att minimera miljöolägenheterna av hamnverksamheten. Man följer kontinuerligt med miljökonsekvenserna av den egna verksamheten och samma sak förutsätts även av samarbetspartnerna och underleverantörerna. Man lyssnar till olika intressentgruppers syn på att utveckla miljökonsekvenserna av den egna verksamheten och samarbetar med nationella och internationella organisationer.

Miljöarbetets tyngdpunkter

Miljöarbetet i Åbo Hamn fokuserar på skyddet av skärgårdshavet, energi- och klimatfrågor. Hamnen är med i Östersjöutmaningen som startats av städerna Åbo och Helsingfors och främjar aktivt bland annat att miljövänliga bränslen, såsom naturgas i flytande form ska tas i bruk inom fartygstrafiken.

Enskilda åtgärder för att förbättra miljöfrågorna och minimera miljökonsekvenserna preciseras i Hamnens miljöprogram. Dessutom utarbetar Hamnen varje år en miljörapport, som sammanställer de åtgärder och kontroller som gjorts under året. Grunden för miljöarbetet är ett certifierat miljösystem.

Miljörabatterna

Åbo hamn har haft miljöbaserade hamnavgifter i bruk redan fr.o.m. år 2006. Från början av år 2015 är rabattens storlek bunden till kväveoxidutsläppen, varigenom man strävar efter att styra rederierna att ta i bruk en teknik som minskar utsläppen.

De miljöbaserade rabatterna gäller även avfallshanteringen. De fartyg som sorterar sitt avfall på ett av Hamnen godkänt sätt, får rabatt på avfallshanteringsavgifterna för fast avfall.

Exaktare uppgifter om de beviljade rabatterna finns i punkten avgifter: Fartygsavgifterna och avfallshanteringsavgifterna.

Avfallshantering

Åbo Hamn svarar, förutom för att ordna fartygstrafikens och hamnområdets basavfallshantering, för sina egna fastigheters avfallshantering. Hamnområdets övriga fastigheter och deras hyresgäster ordnar själva sin egen avfallshantering. Åbo Hamn har egna anvisningar för avfallshanteringen för fartygen och dem som är verksamma på området samt särskilt för fartygens ombud.

Miljö – Åbo hamn