Näringsliv

Som en av aktörerna inom Åbo stads näringspolitik är hamnen av stor betydelse för konkurrenskraften för regionens företag. Genom att skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv logistik befäster Hamnen verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och bygger upp möjligheterna för en tillväxt.

Hamnens framgång återspeglas över ett vidsträckt område

Hamnens aktivitet har i många lägen varit en avgörande faktor även i konkurrensen om näringslivets investeringar och för att främja projekt som siktar till att utveckla stadens trafikförbindelser.

Åbo hamn sysselsätter hela Åboregionen. Hamnen med sin livliga trafik erbjuder arbete och utkomst såväl för servicebranscherna, industrin som logistikfunktionerna.

Näringsliv och sysselsättning - Åbo Hamn

Målet för Åbo Hamn inom samarbetet med det övriga näringslivet är att stärka hela Åboregionens ställning som en viktig logistisk central för Finland och Östersjöområdet. I detta ingår också utvecklandet av de externa logistikområdena för hamnen i samarbete med stadens fastighetsverk och de närliggande kommunerna. Genom att utöka de varuflöden som går via hamnen, ökar Åbo Hamn samtidigt hela regionens livskraft och välfärd.

Hamnen är också en betydande sysselsättare både direkt och indirekt. Inom Åbo Hamns egen organisation arbetar totalt cirka 76 personer, vartill de övriga aktörerna på hamnområdet sysselsätter över ett tusen personer. Inalles sysselsätter logistikbranschen i Egentliga Finland enligt uppskattning cirka 10 000 människor och branschens omsättning i landskapet överskrider gränsen en miljard euro.