Miljöarbete

Åbo hamn arbetar aktivt för att minska miljökonsekvenserna av hamnverksamheten. Verksamheten styrs av ett certifierat miljöprogram.

Målet en renare sjötrafik

Åbo stads läge i hjärtat av Östersjön med dess ömtåliga naturvärden förutsätter att miljökonsekvenserna kontinuerligt följs upp och att olägenheter förebyggs. De enskilda åtgärderna för att förbättra hamnens miljöfrågor och minimera miljökonsekvenserna definieras i Hamnens miljöprogram. Dessutom gör Hamnen varje år upp en miljörapport som sammanställer de åtgärder och uppföljningar som vidtagits under året.

Åbo Hamn är en föregångare i sjötrafikens miljöfrågor. Vi arbetar aktivt till fromma för Östersjön och skärgårdsnaturen.

För att minska miljökonsekvenserna av sjötrafiken verkar Åbo Hamn i samarbete med ett flertal olika intressentgrupper. Åbo Hamn är också med om att förbättra Östersjöns tillstånd tillsammans med städerna Åbo och Helsingfors och har startat upp Östersjöutmaningen. Kärnan i utmaningen består av konkreta vattenskyddsåtgärder, vilka överstiger lagstiftningens minimikrav. Vid samma tid har hamnbolaget avsevärt förbättrat sin energieffektiva verksamhet och minskat miljökonsekvenserna av hamnverksamheten, bland annat i fråga om utsläpp i luften och buller.

Miljöarbete - Åho Hamn