Turku ilmakuva

Hamnen och Åbo En äkta hamnstad

Åbo och hamnen delar en gemensam historia, nutid och framtid. Det är omöjligt att tänka sig Åbo utan hamnen, som alltjämt är Finlands port mot väst. Som en del av havsklustern i Egentliga Finland är Åbo hamn även en betydande källa till livskraft för hela Åboregionen. En hamn med framgång ger styrka åt näringslivet och för med sig välfärd för stadens invånare.

Åbo är en äkta och levande hamnstad

Åbo stad och hamnen har expanderat och utvecklats sida vid sida i århundraden. Ännu i denna dag tillför Åbo hamn både staden, näringslivet och stadens invånare ett betydande mervärde. I samarbete och växelverkan med olika parter säkrar Åbo Hamn att dess verksamhet utvecklas under ansvar och med beaktande av principerna för en hållbar utveckling.

Hamnen är viktig för Åbo även i framtiden

Hamnen förstärker den havsnära bilden av Åbo och är för staden en betydande attraktionsfaktor. Som ett centrum för sjöfarten och ingående i Europeiska unionens TEN-T -kärnnät förstärker hamnen ställningen för Åbo inom logistiken för Finlands utrikeshandel och tillför staden ny företagsverksamhet och arbetsplatser. Som ett resultat av samarbetet mellan hamnen och staden uppstår också havsnära bostadsområden i hamnens närhet, vilka förenar hamnen mer intensivt med stadens centrum och öppnar nya möjligheter för människor intresserade av att bo urbant.

”Bandet mellan hamnen och staden är starkt och hållbart.”

En långsiktig stadsplanering säkrar att den livskraftiga hamnen även i framtiden kommer att vara en vital del av staden Åbo. Vid nybyggnation som planeras och genomförs, beaktas dess konsekvenser för hamnens verksamhet och utveckling.