Lagringsservice

Åbo Hamn är den ledande distributionscentralen i Finland för den skandinaviska godstrafiken. De effektivt och pålitligt fungerande lagrings- och distributionstjänsterna kompletteras av mångsidiga logistiska mervärdestjänster med allt från slutbehandling till förpackning. Största delen av lagren och terminalerna är belägna i omedelbar närhet av hamnen med snabb överfart till huvudvägarna.

Kapacitet för alla lagrings behov

De största företagen, vilka tillhandahåller lagrings- och distributionsservice, är förlagda till Ovako-området invid Pansiovägen samt invid Åbo omfartsväg. En betydande volym lagringsutrymme finns också i hamnen i Pansio, alldeles i närheten av kajerna. Fältutrymmen som lämpar sig för mellanupplagring av fordon och t.ex. komponenter för varvsindustrin finns både inom stamhamnens och Pansiohamnens område. Utöver de utrymmen som erbjuds av logistikbranschens företag har Åbo Hamn lagerutrymmen att hyra både kort- och långvarigt.

Frilagret

Åbo Frilager erbjuder mångsidiga lagringstjänster för alla produkter som behöver säker lagring. Företaget har bl.a. frys- och temperaturreglerat utrymme samt vidsträckta fältområden för exempelvis lagring av fordon och den tunga industrins produkter. Det är också möjligt med skattefri och tullfri upplagring i frilagret, vilket tjänar importörer av både alkohol och produkter som kommer utifrån EU.

Lagring och distribution

Hamnens närområde har totalt nästan 100 000 kvadratmeter toppmodernt lager- och terminalutrymme, där ledande internationella och inhemska logistikföretag svarar för servicen. Utöver de utrymmen som fyller behoven för lagring finns det på hamnområdet rikligt med permanentbelagt och bevakat fältutrymme exempelvis för mellanlagring av fordon och stora projekttransporter.

Upplagring av bilar

Åbo hamn är en av de viktigaste importhamnarna för bilar i Finland. Hamnområdet har passande permanentbelagt och bevakat fältområde för bilar på över 500 000 kvadratmeter. Områdena är belägna i närheten av kajerna och på kort avstånd från E18 -vägen och andra riksvägar i Finland. Bilimporten stöds också av kompletta PDI-tjänster.