Hamnoperatörerna

I Åbo hamn verkar tre pålitliga och yrkesskickliga hamnoperatörer: Finnsteve, Stevena och Turku Stevedoring. Företagens mångsidiga tjänster täcker all den service som behövs för att operera i hamnen med allt från stuvning till terminal- och lagringsfunktioner samt dokumentation.

Hamnoperatörer som verkar i Åbo hamn

Finnsteve

Finnsteve Oy Ab, som ingår i Finnlines-koncernen, är den största hamnoperatören i Åbo hamn, specialiserad på enhetstrafik. Finnsteve-bolagens (Finnsteve Oy Ab, Containersteve Oy Ab, FS Terminals Oy Ab) service omfattar alla tjänster som behövs för att operera i hamnen, såsom stuvning, terminalfunktioner, lagring och dokumentation.

Stevena

Stevena Oy lastar och lossar i Åbo fartygslaster av olika typ. Huvudvikten är lagd på konventionell lasthantering, vari ingår exempelvis bulklaster, allt från agribulk till återvinnings- och byggmaterial. Om så önskas tar Stevena också hand om kundens totala logistik allt från fabriksporten till slutanvändarens lager.

Kajverksamheten görs effektiv av den yrkesskickliga stuveriverksamheten.

Turku Stevedoring

Turku Stevedoring Oy producerar servicehelheter med allt från stuvning till upplagring. Företaget besitter riklig erfarenhet av bl.a. hantering av stålrullar och -plåtar, styckegods, containrar, trailers och vagnar ända till tunga motorer och speciallaster.