Projektit

Turun Satamalla on edustus muun muassa European Sea Ports Organisation ESPO:n Intermodal, Logistics and Industry –työryhmässä (ILICO) sekä EU-komission asettamassa liikennekorridorityöryhmässä. Turun Satama on aktiivinen osapuoli monissa meriliikenteen kehittämiseen tähtäävissä projekteissa. Alla tärkeimpien hankkeiden esittelyt.

HAZARD (2016–2019)

Itämeren alueen toimijoiden kykyä varautua onnettomuuksiin halutaan parantaa yhdenmukaistamalla Itämeren alueen pelastuslaitosten ja satamien turvallisuuskäytäntöjä. Turun yliopiston johtama yhteistyöhanke sai EU:n Itämeriohjelmalta rahoituksen vuosille 2016–2019. Projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maasta.

 

 

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • kehittää satamien turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa alati muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten ja -vaatimusten kanssa toimimista
 • parantaa Itämeren alueen toimijoiden tietoisuutta toistensa käytännöistä ja lisätä yhteydenpitoa alueen toimijoiden kesken
 • edistää riskienhallintamenetelmien hyödyntämistä ja nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Turun Sataman osuus projektissa:

 • projektin puitteissa järjestettäviin turvallisuusharjoituksiin osallistuminen
 • kulunvalvonnan laajennus Pansion rakenteilla olevalle alueelle.

Lisätietoa:
blogit.utu.fi/hazard

NextGen Link (7.2.2017–31.12.2020)

Projektissa päivitetään olemassa olevaa meriyhteyttä Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamien välillä. Meriyhteyden päivittäminen sisältää uuden matkustaja-autolautan (ro-pax) ylimääräiset ympäristöinvestoinnit sekä satamainvestoinnit vastaamaan uuden isomman aluksen tarpeita sekä kasvavaa rahti- ja matkustajamäärää. Projektissa mukana Suomesta Turun Satama, Turun kaupunki, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Ruotsista Tukholman Satama. Hanke on saanut EU:n CEF-rahoitusta.

Projektit – Turun Satama

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • lisätä meriliikenteen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä
 • parantaa matkustajien ja rahdin liikkumista Suomen ja Ruotsin välillä
 • edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää Itämeren alueella.

Turun Sataman osuus projektissa:

 • toimia projektin koordinaattorina
 • kehittää satama-alueen logistiikkaa liikennejärjestelyjen ja ajoneuvojen mittauslaitteiston osalta
 • automatisoida laivan kiinnitykset ja irrotukset.
DigiPort (1.10.2017–30.9.2019)

Projektin tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan. Projekti toimii pioneerina satamien digitalisaation avaukselle pyrkien samalla pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Projektin tavoitteena on tuoda satamanpitäjien esimerkeillä ymmärrystä digitalisuudesta sekä herättää muissa logistiikka-alan toimijoissa kiinnostusta ja sitoutumista digitalisuuden tuomiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • Digitalisaation avulla satamat kytketään yhä aktiivisemmaksi osaksi eurooppalaista ydinverkkokäytävää, jolla vaikutetaan liikenteen solmukohtien pullonkauloihin, parannetaan rajat ylittäviä yhteyksiä ja edistetään tavaraliikennemuotojen integraatioiden yhteen toimivuutta
 • Projektissa selvitetään käytössä olevien järjestelmien nykytila ja tunnistetaan kriittisimmät toimintaprosessit, joissa havaitut haasteet voidaan ratkaista digitalisoimalla
 • Tavoitteena on kehittää satamien osaamista, kyvykkyyttä, erikoistumista ja ulospäin suuntautumista vastaamaan tulevaisuuden kilpailukyvyn ja uudistumisen tarpeeseen.

Turun Sataman osuus projektissa:

 • olla projektin osarahoittaja
 • kuulua projektin ohjausryhmään

Lisätietoa:
www.merikotka.fi/projekti/kaynnissa-olevat/digiport/

Neptunes (2017–2018)

Neptunes-projekti pyrkii vähentämään alusten satamassaolon aikaista melua kehittämällä yleismallin melun mittaamiseen, ohjeistuksen aluksen melutason määrittelyyn (melutodistus) sekä kokoamalla parhaat käytännöt melun vähentämiseksi. Hankkeeseen osallistuu satamia Euroopasta, Kanadasta sekä Australiasta. Kyseessä ei ole ulkopuolisella rahoituksella (kuten esim. EU) toteuttava projekti, vaan satamat rahoittavat projektin kokonaan itse.

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • parempi näkemys alusten aiheuttamista meluongelmista
 • eri alustyyppien ja melulähteiden merkitys meluun
 • parempi ymmärrys melun mittaamisesta ja arvioinnista
 • lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyvien ongelmien käsittely
 • melun vähentämiskeinot (best practices).

Sataman osuus projektissa:

 • olla mukana ohjausryhmässä
 • toimia osarahoittajana

Lisätietoa:
www.neptunes.pro